На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Финансово-счетоводен отдел Финансови отчети Финансови одити Система за финансово управление и контрол Съобщения
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Финансови одити

2016 г.

Одитен доклад

Одитно становище

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Баланс в хиляди лева

Отчет за приходите и разходите

2015 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО за 2015 г. на ВСУ "Л. Каравелов"

Одитно становище за заверка без резерви на ГФО за 2015 г. на ВСУ "Л. Каравелов"

2014 г.

Одитен доклад

Одитно становище

Отчет - ДЕС за касово изпълнение на бюджета

Отчет за касово изпълнение на бюджета "Чужди средства" за 2014 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета КСФ-извънбюджетни и други средства за 2014 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета Б3 за 2014 г.

Сборен баланс в хиляди лева за 2014 г.

Сборен баланс в лева за 2014 г.

2013 г.

Финансов одит на Годишния финансов отчет на ВСУ за 2013 г. от Сметната палата

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на ВСУ за 2013 г.

Баланс на ВСУ за 2013 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г. (формуляр Б-3)

Обяснителна записка към Отчета за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г.

Отчет за извънбюджетните сметки на ВСУ за 2013 г. (формуляр ИБСФ-3)

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на ВСУ за 2013 г. (формуляр Б-3)

2012 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2012 г.

Одитно становище на годишния финансов отчет на ВСУ за 2012 г.

Баланс на ВСУ за 2012 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2012 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2012 г.

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на ВСУ за 2012 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2012 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3-КСФ на ВСУ за 2012 г.

Наличности /рекапитулация/ на ВСУ за 2012 г.

Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика на ВСУ за 2012 г.

2011 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2011 г.

Баланс на ВСУ за 2011 г.

Обяснителна записка към баланса на ВСУ за 2011 г.

Одитно становище на годишния финансов отчет на ВСУ за 2011 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2011 г.

Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на ВСУ за 2011 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2011 г.

2010 г.

Финансов одит на ВСУ от Сметната палата за 2010 г.

Баланс на ВСУ за 2010 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 на ВСУ за 2010 г.

Отчет за извънбюджетните сметки ИБСФ-3 на ВСУ за 2010 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на ВСУ за 2010 г.

 

561 0.457