Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р худ. Александра Иванова доц. д-р инж. Любен Любенов ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Николай Николов ас. Борислав Козарев ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Ваньо Цветанов Георгиев

доц. д-р

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации" - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
сряда 11:30-12:00, 12:30-14:00 ч.


Телефон: 80 29 125
Имейл: vanyog@vsu.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурно компютърно проектиране с ArchiCAD - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
---
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Личен сайт vanyog.com
Образование
2001-2004 Аграрен университет – Пловдив
Научна специалност 01.01.12 Информатика, тема "Създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания"
Степен доктор

1978 – 1982

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Научна специалност

Физик, учител по физика с допълнителна специалност по математика

Степен

магистър

Професионална реализация
2015 - ... ВСУ „Л. Каравелов”
  доцент

2008 – 2015

ВСУ „Л. Каравелов”

 

главен асистент

1985 – 2008

Аграрен университет - Пловдив

 

Последователно асистент, старши асистент и главен асистент по физика

1983 - 1985 ЕСПУ - с. Дреновец и СПТУ по индустриално строителство - гр.Видин
  учител по физика

Научни интереси

Информационни технологии, Математическа статистика, Приложна физика.
Софтуерни продукти: Revit Architecture, Photoshop, AutoCAD, Lazarus, Moodle и др.
Програмиране: PHP, JavaScript, HTML, CSS, C++, Qt, Pascal.

Учебни пособия

Базиран на Moodle сайт за учебни материали и дистанционно обучение на ВСУ

Участия в научни проекти

Онлайн база данни "Архитектурните паметници в България"

Публикации

над 30 научни публикации

 

 

502 0.502