Начало Покана Програма Местонахождение
15 май | 16 май 2007 г.

К О Н Т А К Т И

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Заместник-председател на Научния комитет
Зам.-ректор по научната дейност и сътрудничеството
проф. д-р инж. Ценко Димитров Ценков
80 29 130 zenkov@vsu.bg
Председател на Организационния комитет
Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова 80 29 121 angelova@vsu.bg
За участници от България
Координатор
инж. Красимира Любенова Стоева
80 29 115
факс 80 29 101
krstoeva@vsu.bg
За участници от чужбина
Отдел “Международно сътрудничество”
Нели Георгиева Йорданова

тел./факс
80 29 188

intoffice@vsu.bg

[нагоре]


Начало Покана Програма Местонахождение