Начало Програма Местонахождение Контакти
29 май | 30 май 2008 г.

П О К А Н А

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Л. КАРАВЕЛОВ"

О Р Г А Н И З И Р А

със съдействието на:

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКА МЕХАНИКА - БАН

 

 

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2008

 

 
                                      Научен и организационен комитет
                                      Тематични направления
                                      Важни срокове и форми на участие
                                      Регистрация, работни езици
                                      Такси за участие, банкова сметка
                                      Изтегляне Изисквания за представяне на резюмета и доклади
                                      Изтегляне Регистрационна форма

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Ректор на ВСУ “Л. Каравелов” - Председател

проф. д-р инж. Ценко Ценков – Зам.-ректор на ВСУ “Л. Каравелов” - Зам.-председател

проф. д-р инж. Тотю Даалов – Зам.-ректор на ВСУ “Л. Каравелов”

акад. арх. Георги Стоилов – Международна академия по архитектура

акад. проф. д.т.н. Ячко Иванов – Институт по механика - НТССБ

чл. кор.д.т.н. инж. Ангел Балтов – Институт по механика - БАН

ст.н.с I д.т.н. инж. Георги Захариев – ЦЛФХМ - БАН

проф. д-р инж. Даринка Гочева – ВСУ “Л. Каравелов”

акад. проф. д.т.н. Владимир Картопольцев – ТГСАА - Томск, Русия

проф. д.т.н. инж. Иржи Студничка – ТУ, Прага, Чехия

проф. д.т.н. инж. Индржих Мелхер – ВУТ, Бърно, Чехия

проф. д.т.н. инж. Павол Юхас – ВУТ, Кошице, Словакия

проф. д.т.н. инж. Ян Равингер – ВУТ, Братислава, Словакия

проф. д.т.н. инж. Иваний Миклош – ТУ, Будапеща, Унгария

проф. д-р инж. Ихсан Мунган – Истанбул, Турция

проф. д-р инж. Радомир Фолич – Университет в гр. Нови Сад, Сърбия

проф. д-р инж. Люпчо Лазаров – У-т „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония

проф. д-р инж. Джон Ермопоулос – ТУ, Атина, Гърция

проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Македония

проф. д-р инж. Рене Макиои – ТУ, Белгия

проф. д-р инж. Иржи Зюлко – ТУ, Гданск, Полша

проф. д-р инж. Раду Банчила – ТУ, Тимишоара, Румъния

проф. д-р инж. Николае Тарану – ТУ, Иаси, Румъния

проф. д-р инж. Рихард Грайнер – ТУ, Грац, Австрия

проф. д-р инж. Милош Дрдацки - ЧАН, Прага, Чехия

проф. д-р инж. Йозеф Мелцер - ТУ, Жилина, Словакия

проф. д-р инж. Рикардо Зандонини – Университет в гр. Тренто, Италия

проф. д-р инж. Карл Раутенщраух – ТУ, Ваймар, Германия

проф. д-р инж. Франтишек Валд – ТУ, Прага, Чехия

проф. д-р инж. Динар Камотим – ТУ, Лисабон, Португалия

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

доц. д-р Дафинка Ангелова – Председател

доц. д-р инж. Дончо Партов – Зам.-председател

доц. д-р инж. Константин Казаков

доц. д-р инж. Радан Иванов

Нели Йорданова

ст. ас. Стоянка Якова

инж. Красимира Стоева – Организационен секретар

[нагоре]

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

• Математика. Механика.

• Строителни конструкции.

• Архитектура.

• Технология и механизация на строителството.

• Организация и икономика на строителството.

• Строителни материали. Екологични проблеми на строителството.

• Геотехника. Геодезия. Транспортно строителство.

• Проблеми на висшето образование.

 

[нагоре]

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 

ВАЖНИ ДАТИ!

 

• Краен срок за получаване резюметата на докладите: 28.02.2008 г.

• Краен срок за получаване на Регистрационна форма за участие

и заплащане на такса правоучастие: 14.04.2008 г.

• Краен срок за получаване на доклади: 14.04.2008 г.

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 

• Научен доклад – основна конферентна форма

Представя се на работно заседание

• Изложбена площ за експонати

• Фирмено представяне

 

[нагоре]

РЕГИСТРАЦИЯ, РАБОТНИ ЕЗИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Участието в конференцията ще се заявява чрез Регистрационна форма, и копие от платежен документ за внесена такса правоучастие, изпратени на адреса на конференцията или по факс до 14.04.2008 г.

 

Регистрацията на участниците ще се извършва на 29.05.08 г. от 8:00 часа до 12:00 часа в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1.

 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Официални езици на конференцията са български и английски.

Работни езици: български, руски, английски и немски език.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник във вида, в който са представени от автора.

 

 

[нагоре]

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ, БАНКОВА СМЕТКА

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Вид участие
Такса до 14.04.2008 г.
  Участник в конференцията
80.00 лева (с включен ДДС)
  Участник студент, докторант
50.00 лева (с включен ДДС)
  Публикуване до 2 доклада
60.00 лева (с включен ДДС)

Забележка: Докладите, предадени след 14.04.2008 г. с платени такси за участие не се публикуват в сборник, а се предоставят на CD.

 

Таксата включва:

 

Участник в конференцията:

 

• Достъп до Научните секции на конференцията;

• Кафе-паузите по време на конференцията;

• Комплект с материали за конференцията;

• Сборник доклади, в който е публикуван доклада му;

• Коктейл.

 

Участник студент, докторант:

 

• Достъп до Научните секции на конференцията;

• Кафе-паузите по време на конференцията;

• Комплект с материали за конференцията;

• Сборник доклади, в който е публикуван доклада му;

• Коктейл.

 

Студентите и докторантите представят документ, удостоверяващ академичния им статус

 

Публикуване на доклад:

 

Заплаща се, когато участникът няма възможност да присъства на конференцията, а докладът му е приет за публикуване.

 

Заявки за участие с рекламна дейност, изложби по време на конференцията и фирмено представяне се договарят предварително с писмо на посочения за контакти адрес.

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: БНБ–ЦУ
IBAN–BG72BNBG9661 3100 1461 02
BIC-BNBGBGSD

Моля, в документите за плащане посочете за кого и какво плащате!

 

[нагоре]


Начало Програма Местонахождение Контакти