Начало Програма Местонахождение Контакти
2 юни | 3 юни 2011 г.

П О К А Н А

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "Л. КАРАВЕЛОВ"

със съдействието на:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

О Р Г А Н И З И Р А

XI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’ 2011

 

 
                                      Научен и организационен комитет
                                      Тематични направления
                                      Важни срокове и форми на участие
                                      Изисквания за представяне на резюмета и научни доклади
                                      Регистрация, работни езици
                                      Такси за участие, банкова сметка
                                      Изтегляне Покана за XI международна научна конференция ВСУ' 2011
                                      Изтегляне Регистрационна форма
                                      Изтегляне Шаблон (темплейт) за оформяне на докладите

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

доц. д-р инж. Георги Годинячки – Ректор на ВСУ “Л. Каравелов” - Председател

проф. д-р инж. Ценко Ценков – Зам.-ректор на ВСУ “Л. Каравелов” - Зам.-председател

акад. проф. д.т.н. Ячко Иванов – Институт по механика - НТССБ

чл. кор.д.т.н. инж. Ангел Балтов – Институт по механика - БАН

проф. д.т.н. инж. Петър Колев – ВТУ „Т. Каблешков””

проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ

проф. д-р арх. Любен Сиврев – ВСУ

акад. проф. д.т.н. Владимир Картопольцев – ТГСАА - Томск, Русия

проф. д.т.н. инж. Иржи Студничка – ТУ, Прага, Чехия

проф. д.т.н. инж. Индржих Мелхер – ВУТ, Бърно, Чехия

проф. д-р инж. Рагнар Сибьорнсон – Исландски Университет, Исландия

проф. д-р инж. Иржи Страски – ТУ, Бърно, Чехия

проф. д-р инж. Марио Чиорино – ТУ, Торино, Италия

проф. д.т.н. инж. Павол Юхас – ВУТ, Кошице, Словакия

проф. д.т.н. инж. Ян Равингер – ВУТ, Братислава, Словакия

проф. д.т.н. инж. Иваний Миклош – ТУ, Будапеща, Унгария

проф. д-р инж. Ихсан Мунган – Истанбул, Турция

проф. д-р инж. Радомир Фолич – Университет в гр. Нови Сад, Сърбия

проф. д-р инж. Люпчо Лазаров – У-т „Св. Кирил и Методий”, Скопие, Македония

проф. д-р инж. Джон Ермопоулос – ТУ, Атина, Гърция

проф. д-р инж. Люк Корард – Университет Лиеж, Белгия

проф. д.т.н. инж. Влоджимерж Мартинек – ТУ, Варшава, Полша

проф. д-р инж. Астериос Лиолиос – Тракийски университет "Демокрит", Гърция

проф. д-р инж. Голубка Нецевска – Македония

проф. д-р инж. Рене Макиои – ТУ, Белгия

проф. д-р инж. Иржи Зюлко – ТУ, Гданск, Полша

проф. д-р инж. Раду Банчила – ТУ, Тимишоара, Румъния

проф. д-р инж. Николае Тарану – ТУ, Иаси, Румъния

проф. д-р инж. Рихард Грайнер – ТУ, Грац, Австрия

проф. д-р инж. Милош Дрдацки - ЧАН, Прага, Чехия

проф. д-р инж. Йозеф Мелцер - ТУ, Жилина, Словакия

проф. д-р инж. Рикардо Зандонини – Университет в гр. Тренто, Италия

проф. д-р инж. Карл Раутенщраух – ТУ, Ваймар, Германия

проф. д-р инж. Франтишек Валд – ТУ, Прага, Чехия

проф. д-р инж. Динар Камотим – ТУ, Лисабон, Португалия

проф. д-р инж. Константин Спиракос – ТУ, Атина, Гърция

проф. д.т.н. инж. Ян Буйняк - ТУ, Жилина, Словакия

проф. д-р инж. Иван Балаж– ТУ, Братислава, Словакия

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

доц. д-р инж. Дончо Партов – Председател

доц. д-р инж. Радан Иванов – Зам.- председател

проф. д-р инж. Константин Казаков

гл. ас. Стоянка Якова

гл. ас. инж. Любен Любенов

гл. ас. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

ас. Симеона Джуброва

Нели Йорданова

инж. Красимира Стоева – Организационен секретар

[нагоре]

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

• Механика. Математика.

• Строителни конструкции.

• Архитектура.

• Технология и механизация на строителството. Организация и икономика на строителството.

• Строителни материали. Екологични проблеми на строителството.

• Геотехника. Геодезия. Транспортно строителство.

 

[нагоре]

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 

ВАЖНИ ДАТИ!

 

• Краен срок за получаване на заявки за участие и резюмета на доклади: 11.03.2011 г.

• Съобщения за приемане/отхвърляне на доклади: 25.03.2011 г.

• Краен срок за получаване на докладите и документ за платена такса за правоучастие: 22.04.2011 г.

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

 

• Научен доклад – основна конферентна форма

Представя се на работно заседание

• Фирмено представяне - доклад

• Фирмено представяне - изложба; демонстрация

 

[нагоре]

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТА И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 

В срок до 11.03.2011 г. трябва да ни изпратите заявки за участие и резюмета на доклади на e-mail адрес: vsu_conf@vsu.bg Резюметата не трябва да превишават една страница и следва да съдържат заглавие, имената на авторите и e-mail за кореспонденция.

 

Резюметата ще бъдат разгледани от Научния комитет и до 25.03.2011 г. ще Ви уведомим дали докладите Ви са приети.

 

Пълният текст на докладите трябва да бъде подготвен с помощта на MSWord (файл с разширение .doc) и не трябва да превишава шест страници, включително илюстрациите. Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файла-шаблон TemplateVSU2011bg.doc, който ще Ви изпратим след решението за приемане на докладите Ви. Файла-шаблон ще бъде публикуван и на тази интернет страница. Препоръчваме да пишете доклада си в копие на този файл, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добрия вид на сборника доклади.

 

Пълният текст на докладите трябва да се изпрати на e-mail vsu_conf@vsu.bg до 22.04.2011 г. Доклади получени след тази дата ще бъдат публикувани само на CD.

 

Докладите ще се представят с помощта на мултимедия, като времето за изложение, включително обсъждането е 15 минути.

 

 

 

[нагоре]

РЕГИСТРАЦИЯ, РАБОТНИ ЕЗИЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ

Регистрацията на участниците ще се извършва на 02.06.2011 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 12:00 часа в сградата на Ректората на ВСУ – централно фоайе, етаж 1.

 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Официални езици на конференцията са български и английски.

Работни езици: български, руски, английски и немски език.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник във вида, в който са представени от автора.

 

 

[нагоре]

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ, БАНКОВА СМЕТКА

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Вид участие
Такса

 Научен доклад - изнесен от автора

100 лева (с включен ДДС)
 Научен доклад - изнесен от автора (за студенти и докторанти)
60 лева (с включен ДДС)
 Научен доклад - само публикуване
70 лева (с включен ДДС)
 Фирмено представяне - доклад
150 лева (с включен ДДС)
 Фирмено представяне - изложба; демонстрация
200 лева (с включен ДДС)

Забележки:
1. с една такса "научен доклад", в конференцията могат да участват най-много два доклада - самостоятелни или в съавторство.
2. с една такса "фирмено представяне ", в конференцията може да участва само един доклад с продължителност до 30 минути.

 

Таксата включва:

 

За присъстващите на конференцията:

 

• Достъп до Научните секции на конференцията;

• Кафе-паузите по време на конференцията;

• Комплект с материали за конференцията;

• Сборник доклади;

• Коктейл.

 

За отсъстващите от конференцията:

 

• Изпращане на сборник доклади, когато участника е изявил желание да получи сборника и е изпратил пълен пощенски адрес на vsu_conf@vsu.bg;

 

БАНКОВА СМЕТКА

БАНКА: БНБ–ЦУ

IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: ВСУ "Любен Каравелов"

В документа за плащане посочете името на участника и името на конференцията, например: „Петър Николов, ВСУ’ 2011”

 

[нагоре]


Начало Програма Местонахождение Контакти