Програма Регистрация Изисквания Контакти
22 май | 23 май 2006 г.

Изисквания

    Изисквания~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ 

Основната конферентна форма се предхожда от резюме, представящо тематиката на доклада.

Големината на резюмето трябва да бъде не повече от 15 реда (без заглавието и автора), формат А4. Резюмето трябва да се изпрати на e-mail: genkova@vsu.bg до 28.02.2006 г. 

Резюметата се разглеждат от Научния комитет по направления и след приемането им авторите се уведомяват до 06.03.2006 г. за подготовка и изпращане на пълния текст на докладите.

Краен срок за изпращане на регистрационната форма и копие от платежен документ за внесена такса правоучастие е 21.04.2006 г. Изпращат се на посочения адрес за кореспонденция или по факс.

Оригиналите на докладите, оформени съгласно изискванията на представения примерен образец, записани на дискета се изпращат на адреса за кореспонденция до 21.04.2006 година. Докладите трябва да бъдат напечатани на принтер с програмен продукт MSWord, съобразени с дадените по-долу изисквания: Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.

Paper Size - А4; Шрифт – Times New Roman.

Page Setup: - Top: 2,5 cm, Bottom: 2,0 cm, Left: 3,5 cm, Right: 1,0 cm.

Междуредово разстояние: Format, Paragraph, Line spacing, Single.

Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.

На първата страница отгоре да се оставят 3 (три) празни реда – Font Size 12.

Заглавие – Font Size 12, с главни букви, Bold

Един празен ред.

Името на автора(ите), което се посочва в разгънат вид: пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име, Font Size 12, Bold.

Един празен ред.

Адрес(и) за кореспонденция по месторабота се посочват в разгънат вид, а не чрез абревиатура, с наклонен шрифт. Научните степени и звания не се посочват.

Два празни реда.

Заглавие на английски език - Font Size 12, с главни букви, Bold.

Един празен ред.

Името на автора(ите), което се посочва в разгънат вид: пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име, на английски език, Font Size 12, Bold.

Един празен ред.

Анотация (abstract) - Font Size 12, Italic, с обем до 5-6 реда.

Един празен ред.

Ключови думи (key words) на английски език, Font Size 12, Italic.

Два празни реда.

Текст на доклада - Font Size 12, Justified.

Чертежите и снимките трябва да бъдат прецизно изработени и разположени върху страниците.

Надписите под тях да започват с фиг., номер на фигурата и надпис обясняващ значението на чертежа или снимката.

Литературата цитирана в текста, се означава с цифри, заградени в квадратни [] скоби, а номерът на формулите – с цифри, вдясно от тях, в малки скоби ( ).

Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта на библиографското описание.

На първата страница на докладите под черта се посочват трите имена на авторите с научните им звания, степен и организацията, в която работят и email.

Всеки автор може да участва максимум с два доклада – самостоятелно или в съавторство.

Регламента за изнасяне на докладите, включително обсъждането е до 15 минути.:: обратно ::   :: начална страница ::

© 2002 VSU.bg. Всички права запазени.