ВСУ Любен Каравелов
Sun

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg

Длъжност, име Телефон (+ 359 2) E-mail
Заместник-председател на Научния комитет
Зам.-ректор
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
80 29 130 zrectorn@vsu.bg
Председател на Организационния комитет
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов 80 29 131 partov@vsu.bg
За участници от България
Организационен секретар
инж. Красимира Любенова Стоева
80 29 116
факс 80 29 101

krstoeva@vsu.bg

За участници от чужбина
Отдел “Международно сътрудничество”
Нели Георгиева Йорданова

тел./факс
80 29 188

intoffice.vsu@gmail.com