en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: CCC-33 Безопасност и хигиена на труда

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Обучение и инструктаж на работниците и служителите по безопасност и здраве при работа. Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Задължения за осигуряване на ЗБУТ в строителството. Трудови злополуки. Функции и задачи на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа в строителството. Оценка на риска – ред, начин и периодичност на извършване. Физиологични режими на труд и почивка по време на работа – условия, ред, изисквания за разработване и въвеждане. Безплатно работно и униформено облекло и лички предпазни средства. Изисквания за безопасност при работа с подемно-транспортни строителни машини. Електробезопасност. Безопасност на труда при работа със скелета, платформи, люлки и стълби. Безопасност на труда при ремонт, надстрояване и разрушаване на сгради и съоръжения. Използване на лични предпазни средства. Знаци и сигнали за безопасна работа.

 

262 1.797