bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Въведение Учебен план Course Description
Close Master after Bachelor Building Structures Construction Technology Management of Investment Projects Construction Technology and Management
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Course Description

Degree program: Technology of construction works, Curriculum 2011

Course: ТСП-12 Изпитване на строителни материали и изделия

Faculty: Department of Low-rise Construction

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov - vensy.stoyanov@vsu.bg
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Inavka Dobreva - ddiva@abv.bg
Assistant Prof. Eng. Milena Mideva-Dimitrova - mideva@abv.bg

Contact hours: 22h, 15h lectures, 7h seminars

Self-study hours: 0h,

Assessment: current evaluation

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 1.0h, seminars 0.5h

ECTS - 3

Закон за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. Процедури и правила за акредитация BAS QR 2. Междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност съгласно изискванията на BAS QR 18. Прилагане на стандартизационни и/или лабораторни методи за изпитване на строителни продукти. Проследимост на измерванията. Валидиране и/или верифициране на методи. Бюджети на неопределеността на измерванията. Протоколи (доклади) от валидиране/велифициране на метод за изпитване. Вземане на проби/извадки от строителни продукти и изделия. Подготовка на образци за изпитване. Процедури и начини на манипулиране. Избор на подходящи програми и схеми за сравнения при строителните лаборатории. Технически проекти за сравнения в област строителство. Осигуряване качеството на измерванията. Метрологичен контрол. Практически казуси.

 

308 0.441