en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: САСС-40 Земна механика и фундиране

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - HSZ@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 60 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 75 ч., 15 ч. работа с преподавател, 60 ч. самостоятелна работа

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 4.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

 

253 0.114