На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-14 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
гл. ас. инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Статика. Предмет, цел и задачи на дисциплината. Аксиоматичен метод на механиката. Редукция на системи от сили и двоици. Общ и специални случаи на редукция. Разпределени товари. Център на тежестта. Опори и опорни реакции.. Основни задачи на статиката. Статически определими и статически неопределими задачи. Равновесие на точка. Равновесие на абсолютно твърдо симетрично тяло, натоварено със съравнини сили. Равновесие на абсолютно твърдо тяло при пространствено натоварване. Видове системи от абсолютно твърди тела. Анализ на неизменяемостта. Метод на сечението за определяне на реакциите във връзките. Герберова греда. Триставна система. Равнинни ставно-прътови конструкции. Аналитично и графично определяне на прътовите усилия. Видове триене. Закон на Кулон.

Динамика и кинематика. Предмет и задачи на Kинематиката. Кинематика на точка. Транслационно, ротационно и равнинно движение на АТТ. Релативно движение на точка и на тяло. Динамика на свободна и на несвободна точка. Аксиоми на Нютон. Кинетостатичен метод. Динамика на релативно движение на точка Сумарни характеристики на силите, на инертността на системите и на движението на материална точка, на система от точки и на абсолютно твърди тела. Количество на движение, кинетичен момент, кинетична енергия. Теорема за количеството на движението на система. Закон за съхранение на количеството на движение. Теорема за кинетичния момент. Закон за съхранение на кинетичния момент. Теорема за кинетичната енергия. Закон за съхранение на механичната енергия. Динамика на ротационното и на равнинното движение на ИТТ. Принцип на Даламбер. Принцип на възможните премествания (принцип на Лагранж).

 

423 1.943