en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-14 Теоретична механика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
гл. ас. инж. Петър Георгиев Греков - petar_grekov@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Статика. Предмет, цел и задачи на дисциплината. Аксиоматичен метод на механиката. Редукция на системи от сили и двоици. Общ и специални случаи на редукция. Разпределени товари. Център на тежестта. Опори и опорни реакции.. Основни задачи на статиката. Статически определими и статически неопределими задачи. Равновесие на точка. Равновесие на абсолютно твърдо симетрично тяло, натоварено със съравнини сили. Равновесие на абсолютно твърдо тяло при пространствено натоварване. Видове системи от абсолютно твърди тела. Анализ на неизменяемостта. Метод на сечението за определяне на реакциите във връзките. Герберова греда. Триставна система. Равнинни ставно-прътови конструкции. Аналитично и графично определяне на прътовите усилия. Видове триене. Закон на Кулон.

Динамика и кинематика. Предмет и задачи на Kинематиката. Кинематика на точка. Транслационно, ротационно и равнинно движение на АТТ. Релативно движение на точка и на тяло. Динамика на свободна и на несвободна точка. Аксиоми на Нютон. Кинетостатичен метод. Динамика на релативно движение на точка Сумарни характеристики на силите, на инертността на системите и на движението на материална точка, на система от точки и на абсолютно твърди тела. Количество на движение, кинетичен момент, кинетична енергия. Теорема за количеството на движението на система. Закон за съхранение на количеството на движение. Теорема за кинетичния момент. Закон за съхранение на кинетичния момент. Теорема за кинетичната енергия. Закон за съхранение на механичната енергия. Динамика на ротационното и на равнинното движение на ИТТ. Принцип на Даламбер. Принцип на възможните премествания (принцип на Лагранж).

 

262 0.402