Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-15 Диференциални уравнения и математическа статистика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 5 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател, 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

ДУ – ОДУ с отделящи се променливи, хомогенни, линейни и приводими към тях, точни ДУ. Понижаване реда на ОДУ. Линейни хомогенни и нехомогенни ОДУ от n-ти ред с променливи и постоянни коефициенти. Метод на Лагранж. Ойлерови ОДУ. Системи ОДУ – основни понятия, нормален вид. Решаване на линейни системи с постоянни коефициенти. Нелинейни системи ОДУ в симетричен вид. Пръв интеграл. Общо решение. Метод на Рунге Кута. Мрежови методи. Метод на Ойлер. ЧДУ – основни понятия; функционална зависимост и независимост на функции. Връзка между система ОДУ и линейни ЧДУ от I ред. Линейни хомогенни и нехомогенни ЧДУ от I ред, задача на Коши. ЧДУ от II ред – класификация и канонизиране, общо решение. Хиперболични ЧДУ. Метод на Фурие. Метод на Даламбер.

ТВ и МС – Случайни събития; статистическа, класическа, геометрична и условна вероятност; формула за пълната вероятност и формула на Бейс. Случайни величини, числови характеристики и основни разпределния. Основни понятия в математическата статистика, гранични теореми, точкови оценки. Ковариация. Корелационен и регресионен анализ. Проверка на статистически хипотези.

 

414 1.056