en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-15 Диференциални уравнения и математическа статистика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 5 ч. учебна практика, 10 ч. работа с преподавател, 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

ДУ – ОДУ с отделящи се променливи, хомогенни, линейни и приводими към тях, точни ДУ. Понижаване реда на ОДУ. Линейни хомогенни и нехомогенни ОДУ от n-ти ред с променливи и постоянни коефициенти. Метод на Лагранж. Ойлерови ОДУ. Системи ОДУ – основни понятия, нормален вид. Решаване на линейни системи с постоянни коефициенти. Нелинейни системи ОДУ в симетричен вид. Пръв интеграл. Общо решение. Метод на Рунге Кута. Мрежови методи. Метод на Ойлер. ЧДУ – основни понятия; функционална зависимост и независимост на функции. Връзка между система ОДУ и линейни ЧДУ от I ред. Линейни хомогенни и нехомогенни ЧДУ от I ред, задача на Коши. ЧДУ от II ред – класификация и канонизиране, общо решение. Хиперболични ЧДУ. Метод на Фурие. Метод на Даламбер.

ТВ и МС – Случайни събития; статистическа, класическа, геометрична и условна вероятност; формула за пълната вероятност и формула на Бейс. Случайни величини, числови характеристики и основни разпределния. Основни понятия в математическата статистика, гранични теореми, точкови оценки. Ковариация. Корелационен и регресионен анализ. Проверка на статистически хипотези.

 

267 0.075