en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-17 Защита от природни бедствия и катастрофи

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - radiganev@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Историческо развитие на организацията на защита в Р. България. Женевските конвенции. Структура и задачи на Единната спасителна система. Място на строителната фирма. Организация на защита на населението при кризи. Национална система за управление. Място на строителната фирма. Земетресения, наводнения, заснежаване и горски пожари. Строителни работи за намаляване и ликвидиране на последствията. Средства за защита на дихателните органи и кожата. Колективни средства за защита. Скривалища и убежища. Проектиране, изграждане и експлоатация.

 

261 0.105