На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-29 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg
ас. д-р инж. Станислав Петров Цветков - st.cvetkov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Същност на стоманобетона, якостни и деформационни свойства, Армировка-предназначение, видове. Стадии на напрегнатото състояние. Основни положения по метода на допустимите напрежения, стадий на разрушение и по гранични състояния. Изчисляване на елементи по нормални сечения, подложени на огъване: общи положения, правоъгълно сечение, плочогредово сечение. Изчисляване и конструиране на плочи: еднопосочно и кръстосаноармирани, тристранно подпряни, методи по еластична система и с преразпределение на усилията. Изчисляване на наклонени сечения. Покритие на М и Q диаграми. Изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди. Оразмеряване на усукване. Изчисляване и конструиране на колони: центрично натиснати, нецентрично натиснати и опънати-сечения със симетрична и несиметрична армировка. Определяне кривината и коравината на стоманобетонни сечения и деформациите. Изчисляване за образуване на нормални пукнатини. Изчисляване и конструиране на бетонни и стоманобетонни фундаменти. Предварително напрегнати стоманобетонни елементи – основни положения, начини за напрягане, закотвяне на напрегнатата армировка, определяне на напрегателната сила и геометричните характеристики на редуцирани сечения, изчисляване по І група гранични състояния.

 

435 0.143