en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-29 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р инж. Тотю Бориславов Даалов
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg
ас. инж. Станислав Петров Цветков - st.cvetkov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Същност на стоманобетона, якостни и деформационни свойства, Армировка-предназначение, видове. Стадии на напрегнатото състояние. Основни положения по метода на допустимите напрежения, стадий на разрушение и по гранични състояния. Изчисляване на елементи по нормални сечения, подложени на огъване: общи положения, правоъгълно сечение, плочогредово сечение. Изчисляване и конструиране на плочи: еднопосочно и кръстосаноармирани, тристранно подпряни, методи по еластична система и с преразпределение на усилията. Изчисляване на наклонени сечения. Покритие на М и Q диаграми. Изчисляване и конструиране на главни и второстепенни греди. Оразмеряване на усукване. Изчисляване и конструиране на колони: центрично натиснати, нецентрично натиснати и опънати-сечения със симетрична и несиметрична армировка. Определяне кривината и коравината на стоманобетонни сечения и деформациите. Изчисляване за образуване на нормални пукнатини. Изчисляване и конструиране на бетонни и стоманобетонни фундаменти. Предварително напрегнати стоманобетонни елементи – основни положения, начини за напрягане, закотвяне на напрегнатата армировка, определяне на напрегателната сила и геометричните характеристики на редуцирани сечения, изчисляване по І група гранични състояния.

 

274 0.477