en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-36 Мостове

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов - dkisov@abv.bg
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми:

Основни данни за проектиране на мостове, исторически преглед и основни конструкции. Елементи и габарити на мостовите конструкции. Натоварвания на мостове по БДС – EN 1991-2 – примери за приложение и комбиниране за пътни мостове. Конструктивно оформяне и статически особености на различни мостови конструкции. Статически анализ на мостовите конструкции. Проверка  на елементи на мостове от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон по БДС-EN-1992-2 и действащите национални анекси. Характерни елементи, възли и детайли на стоманени и стомано-стоманобетонни мостови конструкции – предназначение, разновидности, особености. Съвременни методи за изпълнение на мостови конструкции. Поддръжка и експлоатация на мостове. Основни методи за  възстановяване и усилване на съществуващи мостове. Използване на полимерни материали за армиране на елементи при мостовете.

Курсов проект, който обхваща оформяне, статическо изследване и проверки на връхна конструкция от обикновен стоманобетон.

Посещение на обект или полигон за производство на мостови елементи, за изграждане практическа компетентност на студентите.

 

266 0.256