en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-И 2.1 Инженерна геодезия

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
ас. инж. Йордан Димитров Велинов - dancho4000@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Изходни документи и материали за проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Геодезическа трасировъчна основа. Обосновка на точността на трасировъчните и строително-монтажните работи въз основа на строително-монтажните допуски. Проект за трасиране на сгради и съоръжения. Трасиране на осите и контура на сгради и съоръжения с тотална станция. Определяне на нивото на дъното на изкопа. Трасиране на центровете и контурите на фундаментите. Центриране и отвесиране на колони. Пренасяне на точки, оси и коти на изходния строителен хоризонт (на кота нула) . Инженерно-геодезически работи при строителството на надземната част на сгради и съоръжения. Инженерно-геодезически работи при строителството на високи сгради и съоръжения, като и на съоръжения със сложна геометрична форма. Текуща изпълнителна снимка по време на строителството на сгради и съоръжения. Изследване на наклоняването, изкорубването и люлеенето на високи сгради и съоръжения.

 

260 0.739