en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-Ф.1 Математика с МАТ LAB

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 16 ч. лекции, 14 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.1 ч., упражнения 0.9 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Системата MATLAB – универсално средство за решаване на инженерни задачи. Използване и с ъздаване на М-файлове. Графично изобразяване с MATLAB . Апроксимиране на функции. Числено интегриране. Числено диференциране. Решаване на диференциални уравнения. Точкови оценки и доверителни интервали. Обработка на статистически данни. Теория на корелациите . Проверка на статистически хипотези.

 

261 0.116