en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебни дисциплини, специалност Дизайн

Специалност: Дизайн, учебен план от 2017

Учебна дисциплина: Дизайн-1 Теория и история на дизайна

Основно звено: Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Преподаватели:
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова–Цоцова - bg_fineart@abv.bg
доц. д-р арх. Людмила Григориевна Александрова - salivgri@yahoo.com

Аудиторна заетост: 15 ч., 15 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 1.0 ч.,

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

„История на дизайна”

Лекционният курс проследява в исторически аспект и в хронологически порядък етапите в развитието на техническото развитие на обществото, научните открития и изобретения. Разгледани са формообразуването и взаимовръзката на откритията в контекста на постиженията на епохата. Подробно е проследено зараждането на индустриалния дизайн в първия период промишлената епоха и неговото развитие през първите десетилетия на ХХ в. до втората световна война.

„Теория на дизайна”

Дизайн. Определение. Видове. Съвременни тенденции. Концептуален иновационен дизайн. Задание за проектиране. Цел и задачи. Постигане на конкурентноспособност. Методика на иновационното проектиране. Иновации и иновационни решения с изобретателска стъпка. Международна база данни- Espacenet. Архитектурен концептуален дизайн. Строителният материал, като иновационен технически признак. Обхват на архитектурния дизайн. Комбиниране на нови и известни технически признаци. Архитектурният дизайн като абстракция. Абстракции и иновации. Променлив фасаден и интериорен дизайн. Технически решения. Примери.

 

253 0.700