bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Degree program: Урбанизъм, Curriculum 2017

Course: Урбанизъм-12 Териториално устройство

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg

Contact hours: 30h, 30h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 60h, 60h practical training

Assessment: written examination

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, lectures 2.0h,

ECTS - 3.5

Учебната дисциплина “Териториално устройство” има за цел да запознае студентите с основните положения на териториалното устройство с оглед тяхното бъдещо участие като специалисти в комплексната дейност по устройство на територията. Обучаемите ще бъдат въведени в развитието на едропространствените решения от древността до днешни времена; особеностите на съвременното териториално устройство; факторите и предпоставките за устройство на територията; проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България, видовете устройствени схеми, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на устройствени схеми.

Курсова задача: Изготвяне на презентация (есе)

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности във студентите, даващи им възможности да ползват принципите на Териториално устройство при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на видовете проблематики в урбанизираната среда, както и технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с териториално планиране.

 

270 0.136