bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Degree program: Урбанизъм, Curriculum

Course: Урбанизъм-13 АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
- erbe@abv.bg
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg
Assistant Prof. Architect Emil Sardarev - emiarh@abv.bg

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП4 – Интегриран план за градско възстановяване и развитие ” съдържа: Общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел интегриран план за градско възстановяване; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране. Целеви и проблемен анализ на градската структура. Визия и стратегия за развитие.

Курсов проект: Изготвяне на проект - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на няколко квартала или малко населено място в съществуваща урбанизирана територия със записка по тема, свързана с нормативната уредба по устройство на територията.

Учебни цели

получаване на знания, формиране на умения и професионални компетентности в студентите, даващи им възможности да ползват принципите на устройственото планиране при изпълнение на задачи в сферата на урбанизма;

изучаване на градоустройствените проблеми в урбанизираната среда, технологията на тяхното решаване в устройствените планове, както и получаване на техническа компетентност при изпълнение на задачи, свързани с изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие;

практическо запознаване с основни въпроси от устройството и проектирането на нарушените територии в природната и урбанизираната среда.

 

442 0.633

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...