bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Квалификационна характеристика Учебен план Анотации на учебни дисциплини
Close Master Programmes Master degree Degree Program “Architecture” - Master Preservation of Architectural Heritage Дизайн Урбанизъм
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Анотации на учебни дисциплини, специалност "Урбанизъм"

Degree program: Урбанизъм, Curriculum 2017

Course: Урбанизъм-15 АП 6 - Общ устройствен план

Faculty: Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Lecturers:
Assoc. Prof. Dr. Architect Dimitar Vlasarev - dvlasarev@abv.bg
Assistant Prof. Architect Vladimir Damyanov - vladodam@gmail.com

Contact hours: 30h, 0h lectures, 30h seminars

Self-study hours: 90h, 90h practical training

Course projects: 1

Assessment: защита на проект

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 2, seminars 2.0h

ECTS - 5

Учебната програма на дисциплината ” АП6 – Общ устройствен план ” съдържа: общи понятия и въпроси на устройственото планиране в раздел общи устройствени планове; Европейско и българско законодателство в градоустройственото проектиране; Съвременни проблеми в урбанизираната среда; Използване на съвременни методи за анализ и оценка на териториите и обектите, подлежащи на устройствено планиране.

Курсов проект: Изготвяне на проект – за ОУП на малка община

Учебни цели

запознаване с основни въпроси и проблеми при формирането на жизнената среда;

получаване на знания, създаване на умения и професионални компетентности за ползване принципите на градоустройството, териториалното устройство и екологията при изготвяне на Общи устройствени планове ;

създаване на умения за предварително проучване при изготвяне на опорен план в урбанизирана територия, с цел прилагането му при изработване на устройствен проект;

запознаване с основни въпроси от европейското и българското законодателство с сферата на ОУП.

 

283 0.069