en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма, учебен план от 2016

Учебна дисциплина: СССВ00 Подготвителен курс по математика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 10 ч. работа с преподавател, 20 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

 

267 0.207