Notice: Undefined index: 11 in /home/vsu/public_html/3/_mod/anotacia/lib.php on line 20
Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"
en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма, учебен план от 2016

Учебна дисциплина: -2 Математически анализ 1

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 30 ч., 14 ч. лекции, 16 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 90 ч., 90 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 0.9 ч., упражнения 1.1 ч.

ECTS кредити: 0

 

261 0.137