en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини за специализация "Управление на инвестиционни проекти"

Проект за страница

Специалност: Управление на инвестиционни проекти, учебен план от 2010

Учебна дисциплина: УИП-2 Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 12 ч., 8 ч. лекции, 4 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 0.5 ч., упражнения 0.3 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Въведение в дисциплината.  Необходимост от анализ и алтернативни решения в инвестиционните проекти. Жизнен цикъл на проект. Стойност на парите във времето. Лихвен процент, сконтов процент и минимално приемлива възвръщаемост. Олихвяване и дисконтиране на сложна лихва, Сравняване на алтернативи, формулиране на инвестиционни алтернативи, етапи на анализа. Парични потоци в инвестиционните проекти. Крайни парични потоци. Методи на еквивалентната стойност – метод на настоящата стойност. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на анюитета, метод на бъдещата стойност, метод на вътрешната норма на възвръщаемост. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционния проект – метод на срока на откопуване. Чувствителност и анализ на равновесието при оценка на инвестиционните проекти. 

 

272 0.645