en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини за специализация "Управление на инвестиционни проекти"

Проект за страница

Специалност: Управление на инвестиционни проекти, учебен план от 2010

Учебна дисциплина: УИП-4 Компютърни технологии І

Основно звено: Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"

Преподаватели:
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев - info@vanyog.com
ас. Борислав Господинов Козарев - boko-vsu@boko-cad.eu

Аудиторна заетост: 9 ч., 0 ч. лекции, 9 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 0.6 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Целта на курса по Компютърни технологии 1 е задълбочено запознаване на студентите с концепциите залегнали в софтуерните продукти за електронни таблици и усвояване на по-широка група от техните най-силни възможности. (Всеки студент да научи нещо ново и полезно за ползването на електронни таблици в професионалната си работа)

В курса се разглеждат специфични въпроси по теми като: работа с формули, създаване на графики и диаграми, структуриране на данни, обобщаване на данни, анализиране на данни, решаване на оптимизационни задачи, ускоряване на работата със софтуера с помощта на макроси, програмиране с Visual Basic for Applications.

 

274 0.544