en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Съобщения за Строителния факултет

Служебна бележка за производствена практика

       Уведомяваме студентите от III-ти курс редовно и задочно обучение, специалност Строителство на сгради и съоръжения, че съгласно учебния план в края на VI-ти семестър, в периода на лятната ваканция 2016 г. в рамките на 120 часа (3 седмици), следва да проведат учебна практика в работодателски фирми или организации на длъжност, която съответства на обучението по специалността – помощник технически ръководител, сътрудник в офис или др.

        В срок до 30.05.2016 г. студентите следва да представят при организатора на Строителния факултет уведомително писмо (образец 1) от фирмата, осигуряваща възможност за провеждане на учебна практика за готовността й да приеме студента на практика. Студенти, които не са в състояние сами да намерят фирма за провеждане на практиката, в срок до 30.05.2016 г. да подадат заявление до декана на Строителния факултет за осигуряване на стажантско място.

 

        До 30.09.2016 г. всеки студент трябва да представи служебна бележка (образец 2) за проведената практика.

 

        На студентите, които не са провели практиката и/или не са представили служебна бележка, непроведената практика се приравнява на един не положен успешно изпит за учебната година.

 

Строителен факултет

 

 

print Печат

 

226 0.135