bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Развитие на академичния състав Конкурси за академични длъжности Придобиване на научни степени Текущи процедури Нормативна база Изискуеми документи
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Конкурси за академични длъжности

Главен асистент по „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия – 3 броя със срок 2 месеца от обнародването му в ДВ.

Справки и документи – в училището, София 1373, ул. “Суходолска” 175, тел. 80 29 190

Обявата е обнародвана в ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г.

print Печат

 

237 1.112