en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Контролен съвет

Контролният съвет на ВСУ „Л. Каравелов“ е орган за вътрешен контрол върху дейността на Университета. Той легитимира академичната му автономия. Правомощията му са регламентирани в Чл. 34.а от Закона за висшето образование. Състои се от председател, заместник-председател и членове. Контролният съвет: проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката; изготвя становище по проекта за бюджет на висшето училище и изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание; участва в проверките по Чл. 58.а от Закона за висшето образование; докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.
Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на висшето училище.
Настоящият контролен съвет на ВСУ „Л. Каравелов“, с мандат 2017-2020 г. е в състав:

  1. Проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - Председател
  2. Проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов – Зам. председател
  3. Студент Диана Илиянова Димитрова - член

 

Доклад за дейността на Контролния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" през 2016 г.

Доклад за дейността на Контролния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" за периода януари - юни 2017 г.

 

219 0.120