en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

KОНСТАНТИН ТАСОВ

Лични данни

Академична длъжност

Асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 +3592 80 29 183

e-mail

tasov_konstantin@abv.bg

Образование

2010 – 2011

Университет за Национално и Световно Стопанство – София

Сстепен

Магистър

2004 – 2008

Университет за Национално и Световно Стопанство – София

Степен

Бакалавър

Професионална реализация

2013 - …..

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Aсистент в катедра „Технология и Мениджмънт на Строителството”

Научни интереси

Икономика, Мениджмънт , Логистика

Водени курсове

Степен „бакалавър” ССС – „Икономика на строителството”
Степен „бакалавър” САСС - „Икономика на строителството”

 

 

301 0.389