en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ДОБРИН ИВАНОВ СОТИРОВ

 

Лични данни

Академична длъжност

Главен асистент

Научна степен

 

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони

 + 359  2 80 29 185, 0888643022

e-mail

dobrin79@abv.bg

Образование

2011 - 2013

ВСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения

Научна с тепен

магистър

1998 - 2002

ВСУ „Любен Каравелов” - София

Специалност

Строителство на сгради и съоръжения

Степен

бакалавър

Професионална реализация

2007 - …..

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

2009 - ….

„Сердика 22 ” ЕООД ,гр.София

 

Технически инвеститорски контрол

2005 - 2007

„НОМЕ.БГ ” ЕООД , гр.София

 

Проджект мениджър

2004 - 2005

„Феърплей Интернешънъл ” AД,  София,

 

Технически ръководител

2003 - 2004

„СП Холдинг” АД, София

 

Технически ръководител

Научни интереси

Едропанелни жилищни сгради, технология на строителството, ЗБУТ, ПБЗ, мениджмънт на   строителството

Водени курсове

ССС- Организация на строителството

САСС - Организация на строителството

САСС - Мениджмънт на строителството

ССС - Мениджмънт на строителството

МАГ-УИП Контрол и оперативно ръководство на строителните инвестиционни проекти

МАГ-УИП Строително предприемачество

Публикации

6 научни публикации

Курсове

Курс „Оценител на недвижими имоти”

Курс „Координатор по безопасност и здраве в строителството”

 

 

 

301 0.503