en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта
Снимка

Димитър Стефанов Власарев

доц. д-р арх.

Катедра "Градоустройство, теория и история на архитектурата"

Приемно време и консултации:
сряда 10:00 - 12:00 часа ok


Телефон: 80 29 255
Имейл: dvlasarev@abv.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Аграрни сгради, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП 2 - Комуникационно транспортна схема и инженерно-техническа инфраструктура; културно историческо н-во, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 4 - Интегриран план за градско възст. и развитие, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП 6 - Общ устройствен план, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
АП IX – промишлени сгради І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - Аграрни сгради - избираема, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VIІ - аграрни сгради, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП VІІІ – градоустройство І, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП Х - градоустройство ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІ - промишлени сгради ІІ, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
АП ХІІІ - градоустройство и ландшафтна архитектура, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Градоустройство ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Локализация и застрояване на свободен терен на нови инвестиционни инициативи - избираема, 2 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Промишлени сгради І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Промишлени сгради ІІ, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
УП-05: Градоустройство, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
---
АП IV - Промишлени и аграрни сгради, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Промишлени и аграрни сгради, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения

Образование

2012 - 2014

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Образователна и научна степен Доктор

Професионално направление

5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
(02.17.09 - "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство")

Специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

2005

Камара на архитектите в България

Наименование на придобитата квалификация

Удостоверение за "Пълна проектантска правоспособност"

1981 - 1983

Висш институт за архитектура и Строителство /сега УАСГ / гр. София, България

Наименование на придобитата специалност

Удостоверение за специализация по промишлени сгради и територии - със срок на обучение две години. (02.17.05 - Магистър)
Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (02.17.05)

1975 - 1980

Висш институт по архитектура и строителство /сега УАСГ / гр. София, България (Магистър - архитект)

Специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ (Магистър)

1969 - 1973

Строителен техникум „Христо Ботев“ - София (строителен техник)

Специалност

Строителство и архитектура

Професионална реализация
2015 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност:

Доцент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“

2010 - 2015

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност: Главен асистент към катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет

2008 - 2010

ВСУ „Л. Каравелов”

Длъжност:

Асистент към катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, Архитектурен факултет

1999 - 2008

Главен архитект на Община Костинброд

1997 - 1999

Главен архитект на Община Крумовград

1993 - 1996

Архитект на свободна практика

1991 - 1993

ДФ „Промишлено строителство – Универсалстрой”

 

Архитект – ръководител отдел

1980 - 1991

КИПП „Агропромпроект”

 

Контролен специалист - проектант

1984 - 1985

Хоноруван преподавател в УАСГ

Научни интереси

Научна, преподавателска, консултантска и лекторска дейност в областта на архитектурата, градоустройството и урбанизма към ВСУ „Л.Каравелов”, ВСУ „Черноризец Храбър“; УАСГ

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България

Водени занятия

САСС-III. Териториално, селищно устройство и градоустройство I

САСС- IV. Териториално, селищно устройство и градоустройство II

САСС- IV. Промишлени и аграрни сгради

САСС- III. Ландшафтна архитектура и озеленяване

Издадени учебни пособия

Власарев Д. Ръководство за учебна практика по градоустройство „Разглеждане на градоустройствени комплекси“ (на примера на централна градска част гр. Самоков и гр. Кюстендил). ВСУ „Любен Каравелов“ София, 2014, 90с. (ISBN: 978-954-331-055-5)

Власарев Д. Указания и примерни проучвания за изготвяне на курсови проекти и учебна практика за студенти, по дисциплината градоустройство - ВСУ „Любен Каравелов“

Л. Сиврив, Д. Власарев Кратък лекционен курс промишлени сгради - модул 1 (учебно помагало)

Л. Сиврив, Д. Власарев Кратък лекционен курс по устройствено планиране на промишлени територии - модул 2 (учебно помагало)

Публикации

Монографии[1]:

Власарев Д. Устройствени  и технологични структури за хранително-вкусовата промишленост. На примера на малките и средни предприятия. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014, 127с., (ISBN: 978-954-331-053-1)

Власарев Д. Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014, 109с., (ISBN:978-954-331-056-2)

Власарев Д. Зелената система на малките производствени зони и микрорайони от земеделието и хранителната промишленост. Изд. ВСУ „Любен Каравелов“, София, 2014,107с., (ISBN:978-954-331-059-3)

Статии в научни списания:

Власарев Д. Студентски проекти със социална насоченост в направление „Индустриални и транспортни сгради и комплекси“ приета за печат в Годишника на УАСГ - раздел „Архитектурно образование“ януари, 2015г - част1 (за хора с физически и психически увреждания)

Власарев Д. Студентски проекти със социална насоченост в направление „Индустриални и транспортни сгради и комплекси“ приета за печат в Годишника на УАСГ - раздел „Архитектурно образование“ януари, 2015г - част2 (за хора със специфичен устройствен режим и функция)

Власарев Д., Н.Петков.Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. в. Строител, бр. 33/15.08.2014, с.27

Власарев Д. Функционално естетическата роля на зелената система в

агропроизводствените  територии (на примера на малките и средни предприятия край град София). Разгледана от редакционен съвет на списание „Архитектура“10.03.2015г.,

Доклади на научни конференции:

 1. Власарев Д. Устройствени решения за сградите и териториите на зърнобазите и фуражните бази. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 363-369 c.  (ISSN 1314-071X)
 2. Власарев Д. Ролята на зелените пространства от централната градска част на гр. Кюстендил – устройствени маршрути. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 357-362 c.  (ISSN 1314-071X)
 3. Власарев Д. Възможности за обновяване на централна градска част на град Кюстендил – балнеологични устройствени маршрути. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017,  том III 351-356 c.  (ISSN 1314-071X)
 4. Власарев Д. Възможности за обновяване на централната градска част на гр. Кюстендил с културно- историческа насока. Експониране на археологията от древна Пауталия – археологически маршрут. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 345-350 c.  (ISSN 1314-071X)
 5. Власарев Д. Клъстерни структури в земеделието, агроекология и биоземеделие. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 339-344 c.  (ISSN 1314-071X)
 6. Власарев Д. Рекреационните оси в производствените зони. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 333-338 c.  (ISSN 1314-071X)
 7. Власарев Д. Устройствена конверсия на някои агростопански територии за земеделски клъстери, функционални и обемно пространствени решения – на примера на мелнични комплекси. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 156-161 c.  (ISSN 1314-071X)
 8. Власарев Д. Устройствена конверсия на търговската улица „Цар Освободител“ с прилежащите й квартали от централната градска част на град Кюстендил. Международна научна конференция ВСУ‘2017, 8-9 юни 2017, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2017, том III 151-155 c.  (ISSN 1314-071X)
 9. Власарев Д. Роля и място на рекреационните оси в производствените зони и микрорайони. ВСУ 2017, 01-03 юни 2017г., Варна стр. 106-111, (ISBN: 2535-0781)
 10. Власарев Д. Малки и средни предприятия – клъстерни структури на зърносъхранение и зърнопреработка – архитектурни решения. ВСУ 2017, 01-03 юни 2017г., Варна стр. 112-121, (ISBN: 2535-0781)
 11. Власарев Д. Агростопански и индустриални клъстери. Планиране на териториите им в рамките на малките производствени зони и микро райони. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 591-596, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 12. Власарев Д., Петков Н.Зелените площи на ген плана на малкото и средното предприятие с агростопанско предназначение. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 597-601, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 13. Власарев Д. Оптимизиране на териториите на добивни предприятия от земеделието по отношение, застрояване, икономичност и целесъобразност на строителния план (по примера на зърнопреработвателните комплекси) Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 602-608, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 14. Власарев Д. Устройствено планиране на агросопанските клъстери от малките производствени зони и аграрни микро райони. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 609-615, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 15. Власарев Д. Зелената система агростопанските територии – роля и значение в устройственото им планиране. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 616-620, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 16. Власарев Д. Зониране и композиция на зелената система от производствените комплекси на индустриалния микро район. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 621-624, (ISBN: 978-954-92866-4-0)
 17. Власарев Д., Андрей Андреев, Планиране на рекреационна ос и парк на град Костинброд. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 203-209 c.  (ISSN 1314-071X)( С=1)
 18. Власарев Д., Андрей Андреев, Малки и средни предприятия, анализ и резултати от устройствено проучване за планиране на комплекси от производствени клъстери. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 209-215 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 19. Власарев Д., Андрей Андреев, Сгради за съхранение на плодове и зеленчуци, актуални решения и принципи на проектиране, консервни предприятия за плодове и зеленчуци, съвремени проблеми. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 215-221 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 20. Власарев Д., Обемно пространвено проучване на агростопанската територия, условия за целесъобразност и икономичност на решението на аграрния УПИ (на примера на микрорайон "Мировяне"). Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 221-229 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 21. Власарев Д., Антон Гороломов, Актуални архитектурни тенденции на предприятия за произоводство на захарни изделия. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 245-446 c.(ISSN 1314-071X)( С=1)
 22. Власарев Д., Андрей Андреев, Усторойствени решени на малки земеделски клъстери в планинските и полупланинските райони. Международна научна конференция ВСУ‘2016, 9-10 юни 2016, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2016, том III 456c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 23. Власарев Д. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА КРАЙГРАДСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА МАЛКИЯ (САТЕЛИТЕН ) ГРАД, Д. Власарев, VIII Научна конференция с международно участие, ВСУ 29- 30 май. 2008 г., том II, София (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) IX-140-142
 24. Власарев Д. АКТУАЛНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОМИШЛИНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ НА МАЛКИЯ ГРАД, Б. Манчева – Велкова, Д. Власарев, IX Международна научна конференция, ВСУ 4-5 юни 2009 г., том III, София (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III - 24-27
 25. Власарев Д. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ТЕРЕНИТЕ С АГРАРНО-СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОУП НА МАЛКИЯ ГРАД, Д. Власарев, X Международна научна конференция,  ВСУ 3-4 юни 2010 г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-155-159
 26. Власарев Д. ТЕРИТОРИАЛНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С АГРАРНО СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ И МЯСТОТО ИМ В ЧЕРТИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, Д. Власарев, XI Международна научна конференция , ВСУ 2-3 юни 2011г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-219-224
 27. Власарев Д. ЗЕЛЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА АГРО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА МАЛКИЯ ГРАД, Д. Власарев, XI Международна научна конференция , ВСУ 2-3 юни 2011г., том II (под ред. проф. д-р инж. Ц. Ценков; доц. д-р инж. Д. Партов) III-265-269
 28. Власарев Д. АКТУАЛНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ФУНКЦИИ, Б. Манчева - Велкова, Д. Власарев, XII Международна научна конференция,  ВСУ 7-8 юни 2012 г. том II (под ред. проф. д. т. н. инж. К. Казаков; доц. д-р инж. Р. Иванов;  доц. д-р инж. Д. Партов) IV-123-126
 29. Власарев Д. ОБОСОБЯВАНЕ НА АГРОСТОПАНСКИ ЗОНИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ИЗВЪН ТЯХ В СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ С АГРОСТОПАНСКИ ФУНКЦИИ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ, Д. Власарев, XII Международна научна конференция, ВСУ 7-8 юни 2012 г. том II (под ред. проф. д. т. н. инж. К. Казаков; доц. д-р инж. Р. Иванов;  доц. д-р инж. Д. Партов) CD
 30. Власарев Д. Териториална локализация на производствените комплекси за аквакултури. Доклади XIII Международна научна конференция ВСУ‘2013, 6-7 юни 2013, София (под ред. В. Стоянов, М. Хамова и Д. Партов) ВСУ‘2013, том III, III-389-394с. (ISSN 1314-071X)
 31. Власарев Д. Санитарно-защитни мерки при планирането на агростопанските територии - параметри и показатели на застрояване. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София (под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 222-227с. (ISSN 1314-071X)
 32. Власарев Д. Интегрирани агростопански структури, видово разнообразие в устройствените решения. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 228-232с. (ISSN 1314-071X)
 33. Власарев Д., Н.Петков.Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 5-6 юни 2014, София (под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2014, том III, 233-237с. (ISSN 1314-071X)
 34. Власарев Д. Функционални и технологични структури на малки предприятия (складови бази за плодове и зеленчуци и винарски изби) в планински и полупланински райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 162с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 35. Власарев Д. Функционални и технологични структури на малки предприятия за добив на месо и мляко в планински и полупланински райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 36. Власарев Д. Функционални и технологични структури на зърно-преработвателните сгради и комплекси в полските райони. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 164с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 37. Власарев Д., Петков Н. Устройство и планиране на проблемни брегови зони за продоволствие с храни. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3) ( С=1)
 38. Савов Р., Власарев Д. ,Жекова Цв. Устойчиво развитие на зоните на хранително-вкусовата промишленост в проблемните брегови зони от черноморското ни крайбрежие. Международна научна конференция, Варна‘2014, 11-13 септември 2014, Варна. (под ред проф. Н. Игнатиев и проф. К. Казаков) 163с. (ISBN: 978-619-160-363-3)
 39. Власарев Д.,Александър Кехайов, Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси . Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2015, том III 196-201 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)
 40. Власарев Д.,Александър Кехайов, Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии. Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.(под ред. В. Стоянов и Д. Партов) ВСУ‘2015, том III 189-195 c. (ISSN 1314-071X)( С=1)

Постери на научни форуми:

Място и роля на агростопанските територии в системата „ТРУД“и устройственото им планиране. XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014, 4-5 юни 2014, София

Функционално-естетическата роля на зелената система в промишлените територии.

XV Международна научна конференция ВСУ‘2015, 4-5 юни 2015, София.
 

[1] научно съчинение, което изчерпателно засяга един въпрос, една тема

Специализации

Обмяна на професионален опит в Германия и Русия

Награди, по-големи проекти и реализации

- Награда на САБ за най-добър дипломен проект за 1980г. по дисциплината промишлени сгради и територии.

- Мелничен комбинат 750 т/24 ч - София, (държавна награда);
 

Научни, научноприложни и художественотворчески разработки:

- Проект за архитектурно оформяне и изпълнение на фасадните стени и елементи на главния корпус на мелничен комбинат 750т./24ч. 1982-1985г. - гр. София

-Проекто предложение за рекреационна ос и парк ; Град Костинброд 2015г. В колектив арх инж Андрей Андреев

 

Приложни разработки, реализирани в практиката:

- (1980-1981г.) Търговска база с плодохранилище - реализация - гр. Велико Търново (преустройство и реконструкция)

- (1982 - 1985г.) Мелничен комбинат гр.София 750т/24ч – реализация – новопроектиран обект: (Генплан; Главен производствен корпус; Мелничен блок с подготвителни клетки и силоз за брашно; Административно-битова сграда с лаборатория; Гараж с РМЦ)

- (1985-1987г.) Мелничен комбинат – гр. Добрич 250т/24ч, реализация:  (Генплан; Главен производствен корпус; Мелничен блок с подготвителни клетки и силоз за брашно; Административно-битова сграда с лаборатория; Гараж с РМЦ)

- (1986-1987) Опитна станция по тютюна гр. Гоце Делчев – реализация: (Слънчева и огнева тютюносушилня; вегетационни постройки и др)

- (2001г.) Цех за зеленчукови полуфабрикати и консерви

- (1997-1998) Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на център I-ви район гр.Костинброд, кв.132;

(1997- 2008 г.)

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на гр. Костинброд – кв. 108 – „Общински пазар”; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Петърч – кв.53 и кв. 74; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ махала „Хаджия” – кв. 73 и 73А и кв. 69 – с. Петърч; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Безден – кв. 25; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на в.з. с.Безден – кв. 13 УПИ ІV-66 и УПИ ХХІ-72 от кв.13;

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на с. Опицвет (стопански двор) и кв. 29;

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на центъра на с. Бучин проход – кв.11 (проекто-предложение); 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на кв. 32 – с.Градец; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на кв. 16 и кв. 13 на с. Драговищица; 

- Частично изменение /ЧИ/ на застроително-регулационния план /ЗРП/ на с. Голяновци – кв.5 и 25.

- Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/ за имот № 622038, идентичен с 022038 в землището на с. Шияковци1 м. Средорек за нискоетажно жилищно застрояване в паркова среда, градоустройство;

- Изменение на ПУП – ПРЗ – гр. Костинброд, кв. 61 – УПИ ХХ-4122, УПИ ХХІ-4122, УПИ ХХІІ-4122, УПИ ХХІІІ-4122 и УПИ ХХІV-4122.

- Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ІV-3713 от кв. 87 по плана на гр.Костинброд за ниско жилищно застрояване;

- ПП на техническата инфраструктура на напоителен канал и екоалея в землището на с. Пипериця, община Сандански - проекто-предложение.

- Магазини за промишлени и хранителни стоки и офиси в УПИ ІІІ-1757 „За търговска дейност” в кв. 88 по плана на гр. Костинброд.

- Двуетажна жилищна сграда с етаж в подпокривното пространство  с  РЗП около 360 м2 в УПИ ІV-497, кв. 65 в кв. Бояна – гр. София част „Архитектурна”;

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 1. ПУП - ПЗ ЗА ИМОТ №674056 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КОСТИНБРОД – 2014

 2. 11 ОУ „ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ 22, КВ. 14, УПИ I ЗА УЧИЛИЩЕ, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ИЗГРЕВ“ – 2015

 3. АПТЕКА ЗА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ – УПИ XVIII-1, КВ. 23, M. III – ТА ИВЗЪНГРАДСКА ЧАСТ – 2015

 4. ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА НАПИТКИ И ПАКЕТИРАНИ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С МЯСТО ЗА ПЕДИКЮР И МЯСТО ЗА МАНИКЮР, УПИ I – ЗА ЖС, КВ. 103, М. ЛОЗЕНЕЦ - 2015

 5. ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ XVIII, КВ. 27, М. „ЗОНА В-17“ – 2016

 6. ИПРЗ НА УПИ III – 2 “ЗА АВТОСЕРВИЗ, АВТОМОРГА, СКЛАД И ОФИС“, КВ. 6А, М. „БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР – БЕНКОВСКИ“ – 2016

 7. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТ № 1 НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. "АКСАКОВ" № 17, ГР. СОФИЯ – 2016

 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ НА ОТКРИТО В УПИ II, КВ. 9, М. „ЗОНА ГГЦ В-17“ – 2016

 9. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПРИ БЛ. 43, УПИ I, КВ. 7Б, М. "ГГЦ ЗОНА В-17" – 2016

 10. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА, УПИ I – ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, КВ. 13, КВ. „ДИАНАБАД“

 11. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В УПИ I ЗА ГРАДИНА, КВ. 65A, М. „ОРЛАНДОВЦИ - МАЛАШЕВЦИ“ – 2016

 12. ПУП – ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕРИТОРИЯ, ГАРА ПЕТЪРЧ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

341 0.455