en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра Ниско строителство

 

 

Катедра "Ниско строителство"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов80 29 142vensy.stoyanov@vsu.bg
понеделник: 10:30–12:00
вторник: 10:00–11:30
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов80 29 143roshavelov@gmail.com
вторник: от 11:30 до 13:30
3Председател на общото събрание на ВСУ
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов
80 29 141office@stiv88.com
понеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки802 91 60ggod@vsu.bg

четвъртък 11,30 - 14,00 ч.

5доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова80 29 141HSZ@abv.bg
Вторник от 11:30 до 13:30
6ас. инж. Андрей Николаев Михайлов80 29 148ir_mih@abv.bg
понеделник: 14:00-15:00
петък: 14:00-15:00
7гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добрева80 29 144ddiva@abv.bg
четвъртък от 13:30 до 15:00 ч.
8ас. инж. Милена Искрова Мидева-Димитрова - на хонорар80 29 144mideva@abv.bg
сряда: 13:00-15:00 ч.
9доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - на хонорар80 29 041radiganev@abv.bg
понеделник от 10:00 до 12:00 ч.
10доц. д-р инж. Пламен Иванов - на хонорар80 29 141 
11ас. инж. Йордан Димитров Велинов - на хонорар80 29 146dancho4000@abv.bg

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Дървени и пластмасови конструкции, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Екологични строителни материали - избираема, 8 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Екологични строителни материали - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Изпитване на строителни материали и изделия, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Инженерна геология, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инженерна геология и хидрогеология, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Комуникационно планиране и инженерна инфраструктура, 1 сем., 2017, специалност: Урбанизъм
Специални методи на фундиране - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Стоманени, дървени и пластмасови конструкции, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителна химия , 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни изолации, 4 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Химия в строителството, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма

По стари учебни планове

Геодезия, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Геодезия, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Защита от природни бедствия и катастрофи, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерна геодезия - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерна геология и хидрология, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Пътно и железопътно строителство , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Пътно и железопътно строителство , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Химия в строителството, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

14 0.006