en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Профил на купувача Обществени поръчки Публични покани Процедури по чл.14 ал. 5 от ЗОП Договаряне по чл.20, ал.4 от ЗОП Помещения под наем, търгове, обяви
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Периодични доставки на хранителни продукти по предварително подавани заявки от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София

Краен срок за подаване на оферти: 03.07.2015 г. Час: 16:00
Краен срок за теглене на документи за участие: 03.07.2015 г. Час: 16:00

Документи за участие в обществената поръчка

Информация за преписката на сайта на АОП

 

pdf Информация до всички заинтересовани лица

pdf Протокол № 1 от 06.07.2015 г. на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
публикуван тук на 16.07.2015 г. 11:55

pdf Протокол № 2 от 06.08.2015 г.
публикуван тук на 10.08.2015 г. 15:50

pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения
публикувано тук на 10.08.2015 г. 15:52

pdf Протокол № 3 от 17.08.2015 г.
публикуван тук на 20.08.2015 г. 11:35

pdf Съобщение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител
публикувано тук на 20.08.2015 г. 11:36

pdf Договор с "Аник 2002" ЕООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:00

pdf Договор с "Димитър Даракчиев" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:01

pdf Договор с "Азалия - МК" ООД
публикувано тук на 24.09.2015 г. 12:02

Платени суми за доставка на хранителни продукти за студентски стол от началото на сключване на договорите, към 31.10.2015г.
- „Азалия-МК“ ООД – по договор № 228 от 18.09.2015г. – 367,20 лв.;
- „Аник 2002“ ЕООД – по договор № 225 от 09.09.2015г. – 4 548,77 лв.;
- „Димитър Даракчиев“ ЕООД – по договор № 226 от 10.09.2015г. – 7 434,42 лв.;

pdf ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
публикувана тук на 29.09.2016 г. 16:06

 

371 0.396

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...