en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Контролен съвет Ректорат Основни звена - факултети Обслужващи звена
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Академичен съвет

Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност. В неговия състав по право влиза Ректорът, който е председател на съвета и се избират представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в училището, на студентите, докторантите и служителите, като не по-малко от три четвърти от членовете му са хабилитирани лица.

Орган за вътрешен контрол върху дейността на ВСУ “Л. Каравелов” е Контролният съвет. Контролният съвет проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи, изготвя становище по проекта на бюджет на ВСУ и неговото изпълнение и се отчита за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.

 

Текущият състав на Академичният съвет на ВСУ за мандат 2017 - 2020 г. е:


проф. д-р арх. Борислав Борисов – председател
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев
доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова
доц. д-р инж. Димо Марков Кисов
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев
доц. д-р инж. мат. Георги Дянков Георгиев
доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
доц. д-р Силвия Първанова Бумова
доц. д-р Благовеста Иванова Иванова
доц. д-р арх. Димитър Стефанов Власарев
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
ас. арх. Емил Георгиев Сардарев
гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева
Васка Кирилова Николова
Александър Ангелов Райчевски
Александър Захариев Кехайов
Хасан Мустафов Хасанов
Гергана Петрова Петрова

 

 

213 0.534