en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Процедурата за зачисляване на докторанти на самостоятелна подготовка

 във ВСУ „Л. Каравелов” – София

 1. Кандидатът за докторант на самостоятелна подготовка подава в деловодството на ВСУ следните документи:
   

  1. Заявление до Ректора за разработване на дисертация;

  2. Диплома за висше образование, степен „магистър” и нотариално заверено копие от нея или удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена в чужбина;

  3. Автобиография;

  4. Проект на дисертационен труд (в писмен вид), включващ най-малко 50 % от очаквания краен обем;

  5. Списък на публикациите и техни цитирания (ако има такива).
    

 2. Кандидат-докторантът получава информация, че неговите документи са разгледани от комисия. В имейла/писмото се посочва дали документите са насочени за оценяване на подадения проекта за дисертационен труд или е необходимо тяхното допълване или прецизиране.
   

 3. Кандидат-докторантът докладва извършеното по дисертацията пред разширен катедрен съвет. Презентацията се изготвя по преценка на самия кандидат-докторант. Ако кандидат-докторантът е от чужбина докладването може да е чрез видеоконферентна връзка. Кандидат-докторантът може да участва в предлагането на негов научен консултант.
   

 4. Кандидат-докторантът и предложения негов научен консултант изготвят индивидуален учебен план, който се предава на Ръководителя на катедрата.
   

 5. Кандидат-докторантът получава информация, че неговия проект за дисертация е одобрен от Факултетен съвет. Ако катедреният съвет не одобри индивидуалния учебен план докторантът ще трябва да разработи нов план с друг предложен от катедрата научен консултант.
   

 6. Кандидат-докторантът получава предложение за подписване на договор за обучение във ВСУ, което включва подписани от ректора на ВСУ проект за договор и индивидуален учебен план.
   

 

218 0.057