en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Лаборатории на ЛИК Лаборатория по строителни материали и продукти Лаборатория по строителна химия и екология Лаборатория по земна механика Кабинет по транспортно строителство Кабинет по инженерна геология Кабинет по геодезия Компютърна лаборатория по строителни конструкции Лаборатория за числени експерименти и анализ на строителни конструкции Лаборатория по информатика и 2D проектиране
Затваряне Лабораторно-изследователски комплекс Ръководство на ЛИК Лаборатории на ЛИК Център за оценяване на строителни продукти Лаборатория ЛИНОМИ
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Компютърна лаборатория по строителни конструкции

 

Катедра: Строителни конструкции
Ръководител: ас. инж. Станислав Рачев
Специалист: ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев
Местоположение: комп. зала 1, ет. 2, бл.1 (административен корпус)
Контакти: rachev@vsu.bg   GSM: 0887 538 538
   
Обхват на дейността:

Компютърната лаборатория за строителни конструкции към катедра „Строителни конструкции” осъществява следните дейности:

  • Осигурява необходимите условия за обучението на студентите в областта на компютъризираните системи за проектиране на строителни конструкции;
  • Предоставя възможност и оказва методическа помощ за работа на студентите по курсови и дипломни проекти с използване на съвременни софтуерни продукти, съобразно Националните норми и системата Еврокодове;
  • Създава благоприятни условия за работа по научноизследователски задачи и проекти в областта на строителните конструкции;
  • Осигурява професионални условия и организация за провеждане на курсове за студенти и за инженери от практиката, желаещи повишаване на квалификацията си в областта на компютъризираните системи за проектиране на строителни конструкции;
  • Осъществява обмен на добри практики и сътрудничество с подобни лаборатории в други висши учебни заведения у нас и в чужбина.
   
Технически средства:

В компютърната лаборатория за строителни конструкции, е изградена локална мрежа. Тя е свързана с мрежата на ВСУ.

 

Към настоящия момент компютрите в лабораторията са със следното предназначение:

 

  • файлов сървър – 1 бр.;
  • работни станции (работни места) - 9 бр.

 

Всички компютри са Windows базирани.

На всяко работно място в Лабораторията са инсталирани следните програми в областта на строителното инженерство:

 

SAP 2000 v.11;

Tower 6;

Tower 7;

Design Expert 3.2;

ArmCAD2000 – предстои;

Stadyps-6;

PSCAD – предстои;

SeismoStruct 2016 – предстои;

GEO5 v16;

AutoCAD 2014;

Autodesk Robot 2014;

MS OFFICE

 

 

 

302 0.673