en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Саниране и дизайн на сгради
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Учебен план на специалност "Строителство на сгради и съоръжения", степен "Професионален бакалавър"

ПЪРВИ КУРС

Първи семестър
  Учебни дисциплини лекции+упражнения изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕС TS
ССС-1.1 Математика 2+3 И   7
ССС-1.2 Механика I 3+3 И КЗ 8
ССС-1.3 Информатика 1+2 И   3
ССС-1.5 Строителни материали 3+2 И КЗ 7
ССС-1.6 Инженерно чертане 1+2 Т КЗ 3
ССС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
ССС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
ССС-Ф-1 Чужд език 0+2    
Втори семестър
ССС-2.1 Сградостроителство 4+2 И КП 8
ССС-2.2 Инженерна геология 1+1 Т   2
ССС-2.3 Информационни технологии (I) 0+2 Т   2
ССС-2.4 Механика II 2+2 И КЗ 5
ССС-2.5 Геодезия 4+2 И КЗ 7
ССС-2.6 Земна механика и фундиране ( I ) 1+1 > КЗ 2
ССС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
ССС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
ССС-2.7 Учебна практика по геодезия 2 седм. след II сем   2
  Седмична аудиторна заетост 26   30
  Факултативни дисциплини      
ССС-Ф.1 Чужд език 0+2   1


ВТОРИ КУРС

Трети семестър
  Учебни дисциплини лекции+упражнения изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСTS
ССС-2.6 Земна механика и фундиране (II) 2+2 И КЗ 5
ССС-3.1 Пътища 3+2 И КП 6
ССС-3.2 Водоснабдяване и канализация 2+2 И КП 5
ССС-3.3 Стоманобетон 4+3 И КП 10
ССС-3.4 Информационни технологии (II) 1+1 Т   2
ССС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
ССС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 40 ч. на семестър    
  Седмична аудиторна заетост 26   30
Четвърти семестър
ССС-4.1 Стоманени конструкции 3 + 3 И K П 6
ССС-4.2 Мостове 3+3 И КП 6
ССС-4.4 Технология на строит.производство I 3+1 >   4
ССС-4.5 Строителни машини 2+2 И КЗ 4
ССС-4.6 Охрана на труда и екология 1+1 Т   2
ССС-И.1 Избираема уч.дисциплина No1** 1+1 Т   2
ССС-1.4 Чужд език 0+4 Т   2
ССС-1.7 Физ.възпитание(спорт по избор) 40 ч. на семестър    
ССС-4.7 Производствена практика по специалността 3 седм. сле IV сем.   4
  Седмична аудиторна заетост 28   30
  Факултативни дисциплини      
ССС-Ф.1 Чужд език 0+2   1  
ССС-Ф.2 Технология на специалността (професия 582030) 2+1 И   3  


ТРЕТИ КУРС

Пети семестър
  Учебни дисциплини> лекции+упражнения изпитна процедура* курсови проекти и задачи кредитни точки ЕСТК
ССС-4.4 Технология на строит . производство II 2+1 И КП 5
ССС-5.1 Техн. на довършит.и инстал. работи 4+1 И КЗ 6
ССС-5.2 Саниране на сгради и съоръжения 1+1 Т   2
ССС-5.4 Икономика и бизнес план. в строит-то 3+2 И   6
ССС-5.5 Основи на счетоводството 1+1 Т   2
ССС-5.6 Организация на строителството I 1+1 >   2
ССС-5.7 Информационни технологии ( III) 0+3 Т   3
ССС-И.2 Избираема учебна дисциплина N о2** 1+1 Т   2
ССС-1.4 Чужд език 0+4 И   2
  Седмична аудиторна заетост 28   30
ССС-1.7 Физ.възпитание (спорт по избор) 20 ч. на семестър    
  Факултативни дисциплини      
ССС-Ф.1 Чужд език 0+2   1
Шести семестър
ССС-5.6 Организация на строителството II 2+2 И КП 5
ССС-6.1 Основи на строителния мениджмънт 2+2 И   4
ССС-6.2 Нормативна уредба в строителството 3+0 Т   3
ССС-6.3 Стаж като пом.технически ръководител 5 седм. след VI сем.   8
  Седмична аудиторна заетост 27(30)   20
 
ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ
  Наименование Час. Време за провеж. Оценка Е CTS
ССС-2.7 Учебна практика по геодезия 40 3 седмици след II семестър текуща 2
ССС-4.7 Произв. практика по специалността 60 4 седмици след IV семестър текуща 4
ССС-6.3 Стаж като помощник-технически ръководител 100 5 седмици след VI семестър текуща 8

*Л+У > - Седмичен брой часове за лекции и упражнения. Учебната дисциплина продължава и в следващия семестър;

*Л+У И - Седмичен брой за лекции и упражнения. Дисциплината завършва с изпит;

*Л+У Т - Седмичен брой за лекции и упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.



**СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

No Наименование Кредитни точки по Е CTS Часове
Общо лекции упражн.
ССС-И.1 Избираема учебна дисциплина No 1
ССС-И.1.1 Зидани конструкции 2 30 15 15
ССС-И.1.2 Основи на архитектурното проектиране 2 30 15 15
ССС-И.1.3 Дървени конструкции 2 30 15 15
ССС-И.2 Избираема учебна дисциплина Nо 2
ССС-И.2.1 Съвременни кофражни системи 2 30 15 15
ССС-И.2.2 Сухо строителство 2 30 15 15
ССС-И.2.3 Технология на закрепване с дюбели и анкери 2 30 15 15
print Печат

 

 

187 0.092