en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Строителство на сгради и съоръжения

Магистърски програми

Образователно-квалификационната степен “магистър” е втората степен на висше образование и е с минимален срок на подготовка 5 години или не по-малко от 1 година след завършена степен “бакалавър". Обучението по тази степен осигурява задълбочена научно-теоретична и специализираща подготовка и усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност по специалността.

След завършване на обучението си по магистърска степен студентите могат да продължат образованието си за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.


Специализация "СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ"

   


Специализация "ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ"

   


Специализация "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ"

 

 

Специализация "ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
 

 

 

 

 

233 0.357