en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ

Лични данни

Научно звание

Гл. асистент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 043

e-mail

kantchev@vsu.bg

Образование

1987 – 1992

СУ ‘Кл. Охридски”, София

Научна специалност

Математическо моделиране

Степен

доктор

1976 – 1981

СУ ‘Кл. Охридски”, София

Специалност

Математика, специализация Математическо моделиране

Степен

магистър

Професионална реализация

2012-

ВСУ „Л. Каравелов”

 

доцент

1986 - 2011

ВСУ „Л. Каравелов”

 

гл.асистент

1984 – 1985

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

 

асистент

1981 – 1984

МГ “П. Берон” Варна

 

учител

Научни интереси  

Числен анализ, Mетод на крайните елементи, Интегрални уравнения

Членство в професионални организации  

Съюз математиците в България

Водени лекционни курсове

САСС-1. Линейна алгебра и аналитична геометрия

САСС-2. Математически анализ 1

САСС-11. Математически анализ 2

ССС-15. Диференциални уравнения и теория на вероятностите

ССС-Ф.1. Математика с MATLAB

САСС-И.2.1. CAD системи

ССС-И-1.4. Приложна математика в строителството (MATLAB )

А-4. Математика

Публикации  

15 научни публикации

Специализации  

Технически Университет – Магдебург

 

 

301 0.133