en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Регистър на научната дейност Текущи проекти Архив на проекти Обявени конкурси Предстоящи конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Покани за сътрудничество Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Списък с текущите научноизследователски проекти

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

1. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов

2. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков

3. (сигн. 03/2016) Обследване на укрепителни стени и пилотни фундаменти на действието на статични и динамични товари (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Христина Заякова

4. (сигн. 04/2016) Оценка на влиянието на групи фактори върху качеството на набъбващи покрития, положени върху стоманени конструкции (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов

5. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов

6. (сигн. 06/2016) Конструиране на интерактивна художествена изложба-ракурси към градската среда  (1 год.)
ръководител: доц. д-р Александра Иванова

7. (сигн. 07/2016) Актуални архитектурно-конструктивни решения на аграрните сгради  (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева- Велкова (Вижте снимки тук, тук и тук)

8. (сигн. 08/2016) Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх Димитър Власарев

9. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2015 г.

10. (сигн. 01/2015) Енергийна ефективност на съвременните „атрииумни пространства“ в обществените сгради (2 год.)
ръководител: проф. д-р Димитър Димитров

11. (сигн. 02/2015) Изследване влиянието на групи фактори върху повишаване на конкурентните предимства на строителните фирми (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

12. (сигн. 03/2015) Технологични решения при изпълнението на монолитни противофилтрационни прегради чрез хомогенизиране на почва и свързващо вещество (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

13. (сигн. 04/2015) Изследване на иновационни решения на сгради за временно обитаване-хотели (2 год.)
ръководител: проф. д-р арх. Янко Александров

14. (сигн. 05/2015) Архитектура на психиатричните заведения в глобалното общество (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Людмила Александрова

15. (сигн. 08/2015) Изследване на логистичните процеси в строителното предприятие (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцислав К. Стоянов
 
Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2014 г.

16. (сигн. 01/2014) Динамично поведение и механизми на разрушение на едропанелни жилищни сгради подложени на земетръс
ръководител: доц. д-р инж. Радан Иванов

17. (сигн. 04/2014) Изследване на взривното въздействие върху бетонови елементи с фибри
ръководител: проф. дн инж. Теодор Рошавелов

18. (сигн. 05/2014) Внедряване на математически софтуер при анализ на строителни конструкции
ръководител: доц. д-р инж. Радан Иванов

19. (сигн. 09/2014) Обследване и анализ на състоянието и експлоатационните характеристики на основни конструктивни елементи при ЕПЖС
ръководител:  доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

20. (сигн. 11/2014) Създаване на нов практически метод за изследване на комбинирани стомано-стоманобетонни греди, отчитайки реологичните и обемни свойства на бетона, използвайки теорията и теоремите на интегралните уравнения на Волтера
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов

21. (сигн. 12/2014) Методи за изследване на плоски покривни стоманени конструкции, с отчитане на ефекта на завиряването (ponding effect)
ръководител: гл.ас. инж. Милен Петков

22. (сигн. 13/2014) Изследване влиянието на отклонения от проектните стойности на конструктивните елементи върху тяхното напрегнато и деформирано състояние.
ръководител: доц. д-р инж. Иван Вайсилов

23. (сигн. 17/2014) Изследвания върху пукнатините при стоманобетонни елементи
ръководител: доц. д-р инж. Димо Кисов

Конкурс за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

Конкурсът се провежда по следния doc календарен график, при спазване на pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Комисията за провеждане на конкурса за проекти през 2016 г. е в състав:

 • проф. д-р инж. Георги Франгов (председател)
 • проф. д-р инж. Банко Банков
 • проф. д-р арх. Антон Гугов
 • проф. д-р инж. Тотю Даалов
 • проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев.
 • проф. д-р инж. Ценко Ценков

Приоритетните направления за НИД на ВСУ са приети с Протокол на комисията по НИД  № 1/ 17.02.2016 г. с вх. № 366/ 17.02.2016 г и са посочени в образците за провеждане на Конкурса за НИ проекти със средства, финансирани целево от държавния бюджет. Те са:

 1. Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството;
 2. Архитектурно наследство и синтез;
 3. Теоретична, приложна и изчислителна механика;
 4. Материали, технологии и мениджмънт в строителството;
 5. Строителни конструкции и сеизмично инженерство.

Критериите за избор и класиране на проекти, са предложени от Комисията за провеждане на конкурса за проекти и са приети от Академичния съвет на ВСУ на заседание, проведено на 23.03.2016 г. Желаещите да се запознаят с критериите може да да намерят тази информация в деловодството на ВСУ или да се свържат с Организатора на НИ и издателска дейност.

Формуляри за Конкурса за разработване на проекти за научни изследвания за 2016 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет:
doc ЗАЯВКА за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на заявка за финансиране на научноизследователски проект;
doc ГОДИШЕН/ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ  на финансиран проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“;
doc РЕЦЕНЗИЯ на отчета на финансиран научноизследователски проект;
doc КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА РЕЦЕНЗЕНТА на отчета на финансиран научноизследователски проект.

28.05.2016 г. (последна редакция
доц. В. Стоянов, Зам. ректор по НД и С)

 

 

489 1.386