en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ас.инж. Илиана Йорданова Стойнова

Лични данни

Академична длъжност

асистент

Служебен адрес

ВСУ "Любен Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 049

E-mail

ilianaj@abv.bg

Образование

От 2012

Задочен докторант към катедра „Механика“ на ВСУ „Любен Каравелов“ - София

1988 - 1994

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Специалност

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,

Специалност – Промишлено и гражданско строителство - Конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация

От 2011

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Асистент към катедра „Механика“;

Организатор „Научно-изследователска и издателска дейност“

2010 - 2011

ВСУ „Любен Каравелов“ – София

Хоноруван асистент към катедра „Механика“

1995 - 2011

„Лозенец-Консулт“АД

Проектант по част „Конструктивна“, ръководител на отдел “Оферти“, главен експерт, технически сътрудник

1987 - 1988

ЦИПТТ „Машпроект“ – София

Проектант в отдел „Строителен“

Научни интереси

Изчислителни модели за анализ на строителни конструкции. Метод на крайните елементи. Механика на разрушаването на строителни конструкции.

Членство в професионални организации

IAENG - International Association of Engineers

Съюз на строителните конструктори в България

НТС по строителство

Водени учебни курсове

CCC 22 - Строителна статика I част - упражнения

CCC 27 - Строителна статика II част - упражнения

 

 

301 0.327