en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Борис Тодоров НиколовЛични данни
Научно звание

Асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 178

e-mail

bnikolov@wss-bg.net

Образование
1999 – 2005

Университет по Архитектура Строителство и Геодезия - София

Специалност

Водоснабдяване и Канализация

Степен

магистър

Професионална реализация
2008 - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

2005 – 2008

"Софпроект - ТН" София

 

Проектант

2003

"Софийска вода" ЕАД

 

Стажант

Научни интереси Проектиране на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционото проектиране – КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-26 Инженерни инсталации

САСС-30. Сградни инсталации

СCС-3.2 Водоснабдяване и канализация


 

301 0.153