en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. худ. Николай Николов ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Ваньо Цветанов Георгиев

доц. д-р

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации" - Ръководител катедра

Приемно време и консултации:
сряда: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00


Телефон: 80 29 125
Имейл: info@vanyog.com

Преподавани учебни дисциплини:
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
---
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Личен сайт vanyog.com
Образование
2001-2004 Аграрен университет – Пловдив
Научна специалност 01.01.12 Информатика, тема "Създаване на модели и софтуер, приложими при обработка на данни от селскостопански изследвания"
Степен доктор

1978 – 1982

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Научна специалност

Физик, учител по физика с допълнителна специалност по математика

Степен

магистър

Професионална реализация
2015 - ... ВСУ „Л. Каравелов”
  доцент

2008 – 2015

ВСУ „Л. Каравелов”

 

главен асистент

1985 – 2008

Аграрен университет - Пловдив

 

Последователно асистент, старши асистент и главен асистент по физика

1983 - 1985 ЕСПУ - с. Дреновец и СПТУ по индустриално строителство - гр.Видин
  учител по физика

Научни интереси

Информационни технологии, Математическа статистика, Приложна физика.
Софтуерни продукти: Revit Architecture, Photoshop, AutoCAD, Lazarus, Moodle и др.
Програмиране: PHP, JavaScript, HTML, CSS, C++, Qt, Pascal.

Учебни пособия

Базиран на Moodle сайт за учебни материали и дистанционно обучение на ВСУ

Публикации

над 30 научни публикации

 

 

307 1.055