en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Георги Годинячки доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Ниско строителство
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

 

           МИЛЕНА ИСКРОВА МИДЕВА-ДИМИТРОВА


 
Лични данни

Научно звание

Асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359) 980 29 144

e-mail

mideva@abv.bg

  Образование  

Научна специалност

02.15.05 “Строителни материали и изделия и технология на производството им”

2012 – сега

Докторант към катедра “Ниско строителство”

2000 – 2006 ВСУ “Любен Каравелов” - София
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Специализация Строителни конструкции
Степен магистър
  Професионална реализация

2012 - сега

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Асистент, в катедра “Ниско строителство” на Висше Строително Училище "Любен Каравелов" – София

2011 – 2007

ВИА Проект 08

2008 – 2007

ВАГ ООД

2007 – 2006

Билдконсулт ООД

Водени лекционни курсове

ССС-24. Строителни материали и изолации-упражнения

САСС-24. Строителни материали и изолации - упражнения

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП

 

 

 

286 0.268