en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Анита Хандрулева проф. д-р инж. Дончо Партов проф. д.т.н. инж. Константин Казаков доц. д-р инж. Радан Иванов доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков ас. инж. Илиана Стойнова ас. инж. Владимир Матуски проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов проф. д-р инж. Димитър Димитров проф. д-р Николай Манев доц. д-р Веселин Кънчев Катедра Механика и математика
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

 


ДОНЧО НАУМОВ ПАРТОВ
Ръководител катедра
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 131/ 80 29 101

e-mail

partov@vsu.bg

  Образование  
1969

ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

1964 - 1969

ВТУ “Строителен факултет” – гр. Бърно

Специалност

Конструкции и транспортни съоръжения

Степен

магистър

  Професионална реализация
2005 - .....

ръководител катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

2000 - 2004

ръководител катедра “Механика” и зам. декан на “Строителния факултет” при ВСУ “Л. Каравелов”

1999 – 2000

изв. Доцент по научна специалност 01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите” /Строителна статика/

март 1999 - септември 1999

асистент по “Строителна статика и приложна теория на еластичността” във ВВИСУ “Л. Каравелов”, катедра “Механика”

1989 - 1999

проектант в “Главпроект” – ЕООД

1981 - 1989

групов ръководител в “КНИПИАТ – Главпроект”

1974 - 1981

групов ръководител в “КНИПИТИС - ПСС” – проектант

1971 - 1974

Конструктор и научен сътрудник по стоманени конструкции в БРВ “МЕТАЛСТРОИ” към ЦНИРПД на ДСО “Промишлено строителство”

1969 - 1971

конструктор в завод за метални конструкции “Краловополска строирна - Бърно, ЧССР

Научни интереси

Реологични модели на строителните материали: бетон и дърво, и тяхното използуване при изследване на статически определими и неопределими комбинирани конструкции; аналитични и числени решения на интегрални уравнения извеждани при решаване на задачи свързани с преразпределенията на напрежения в напречните сечения на: комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, дървени многопластови армирани конструкции и др.

Членство в професионални организации

Съюз на строителните конструктори в България;

Международна асоциация по черупки и пространствени конструкции – IASS - 1989-1993 г.;

Международна асоциация по мостове и конструктивно инженерство – IABSE от 2000 г.

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-22. Строителна статика - I част

ССС-27. Строителна статика - II част

ССС-И.1.2. Проектиране на обекти с комбинирани конструкции

ССС-Ф.6. Статическо изследване на пространствени конструкции

ССС-2.4. Механика II

САСС-28. Строителна механика - I част

САСС-36. Строителна механика - II част

Публикации

100 научни публикации

Специализации

1969 - 1971 – Завод за производство на стоманени конструкции - гр. Бърно, ЧССР

 

 

301 0.796