en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Акредитация Институционална акредитация Програмна акредитация
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Програмна акредитация

Програмна акредитация

Програмната акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии или научна степен.

В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър” и на образователна и научна степен “доктор”.

 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” – акредитирана за степени “бакалавър”, “магистър” и “професионален бакалавър” със срок на валидност 6 г. (до м. март 2016 г.)


 • Специалност “Архитектура”, степен “магистър” с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 22.03.2012 г. е акредитирана с обща оценка 8,15 (максимална оценка 10,00) и срок на валидност 5 години.


 • Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, степен “бакалавър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Саниране и дизайн на сгради”, степен “професионален бакалавър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Строителни конструкции”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Управление на инвестиционни проектии”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Технология на строителното производство”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.
 • Специалност “Опазване на архитектурното наследствоя”, степен “магистър” – акредитирана със срок на валидност 6 г. до м. март 2016 г.


 • Степен "доктор" в Строителен факултетпо:
  - Научна специалност 01.02.03 Строителна механика, съпротивление на материалите
  - Научна специалност 02.15.01 Технология и механизация на строителното производство
  - Научна специалност 02.15.03 Земна основа, фундиране и подземно строителство
  - Научна специалност 02.15.04 Строителни конструкции
  - Научна специалност 02.15.05 Строителни материали и изделия и технология за производството им
  - Научна специалност 02.15.12 Проектиране, строителство и поддържане на овтомобилни пътища и съоръжения (мостове)


 • Степен "доктор" в Архитектурен факултетпо:
  - Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство"
  - Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли"
  - Докторска програма "Теория и история на архитектурата"
  - Докторска програма "Опазване, реставрация и документация на паметници на архитектурата"


 •  

  14 0.008