en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р Ваньо Георгиев доц. д-р инж. Любен Любенов доц. д-р худ. Александра Иванова ст. преп. Антоанета Димитрова ст. преп. Симеона Джуброва ст. преп. д-р худ. Стоян Дечев ас. Борислав Козарев ст. преп. худ. Николай Николов Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Информатика, визуални изкуства и комуникации

 

Катедра "Информатика, визуални изкуства и комуникации"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р Ваньо Цветанов Георгиев
80 29 125info@vanyog.com
сряда: от 11:30 до 12:00
и от 12:30 до 14:00
2Зам. ректор по учебната дейност
доц. д-р инж. Любен Евтимов Любенов
80 29 126lyubo_el@abv.bg
вторник и четвъртък от 14:00 до 15:30 ч.
3Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 253alexivanova@yahoo.com
понеделник от 15 до 16 ч. и четвъртък от 13.30 до 15 ч.
4ст. преп. Антоанета Димитрова Димитрова0877 660811tonnie_d@hotmail.com
сряда: 13:30 - 14:30 четвъртък: 12:30 - 13:30
5ст. преп. Симеона Николова Джуброва80 29 187s_dzhubrova@abv.bg
в отпуск да 31.12.2017 г.
6ст. преп. худ. Николай Томов Николов81 29 253katyanikolova@hotmail.com
понеделник от 9:00 до 11:00
7ст. преп. д-р худ. Стоян Георгиев Дечев81 29 253stoiandechev@abv.bg
понеделник 11-17
8ас. Борислав Господинов Козарев80 29 125boko-vsu@boko-cad.eu
вторник от 09:00 ÷ 12:00
9преп. худ. Пламен Маков Петков - на хонорар 80 29 253 

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

2D компютърно проектиране, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Английски език 1 - избираема, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 2 - избираема, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 3 - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Английски език 4 - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурно компютърно проектиране, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни 3D визуализации, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни растерни изображения, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Компютърни технологии, 4 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
Компютърни технологии І, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Моделиране и макетиране І, 1 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране и макетиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Моделиране ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Моделиране ІІI, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на абстракната композиция, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване І, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІV - избираема, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІ, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Рисуване ІІІ - избираема, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Рисуване ІІІ, след САСС - избираема, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строително-конструктивни проблеми на недвижимото културно наследство I, 1 сем., 2011, специалност: Опазване на архитектурното наследство
УП-02: Рисуване, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Формообразуване; параметричен дизайн, 1 сем., 2017, специалност: Дизайн
Чужд език, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Чужд език, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужд език, 2 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения

По стари учебни планове

CAD - системи, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Английски език, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информатика, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Чужди езици, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

 

 

380 0.086