en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Обща организация

 

Комисия по изпълнението на дейностите по Програма Еразъм във ВСУ “Л. Каравелов”:

 

Председател: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов – Зам.-ректор по НДиС на ВСУ и Институционален координатор по ECTS
Членове: 1. доц. д-р инж. Георги Годинячки – Декан на Строителния факултет
  2. доц. д-р арх. Борислав Борисов – Декан на Архитектурния факултет
  3. Нели Йорданова, Р-л сектор „Сътрудничество” и Институционален Еразъм-координатор на ВСУ

 

Комисията отговаря за реализацията и управлението на Програма ЕРАЗЪМ на институционално ниво, и за качеството и контрола по изпълнението на договорните ангажименти на ВСУ с ЦРЧР, в това число за:

  • актуализиране на критериите за селекция и процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ;
  • изготвяне на предварителен разчет (план-сметка) за разхода на предвидените финансови средства съгласно Ръководството за изпълнение на децентрализираните дейности по Програма ЕРАЗЪМ и Договора с ЦРЧР;
  • провеждане на процедурите за подбор на студенти и преподаватели от ВСУ за участие в мобилност по Програма ЕРАЗЪМ.

 

 

Факултетни координатори, които отговарят за управлението и координирането на дейностите на факултетно ниво:

Факултетните координатори отговарят за изготвяне на Споразуменията за обучение на изходящите и входящите студенти, и признаване на обучението проведено от студентите по Програма ЕРАЗЪМ в институциите-партньори.

 

 

210 0.416