Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Въведение Учебен план Анотации
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план

Специалност "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"

Професионална квалификация: "инженер - архитект",
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

въведен през: 2014

Описание

Учебният план на специалността „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” е разработен при спазване на изискванията на Закон за висшето образование, Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, Наредба N21/30.09.2004г. на МОН за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация, Правилника за провеждане на учебната дейност и квалификационната характеристика на випускника на ВСУ „Л. Каравелов”.

Разработването на учебния план е извършено като са спазени традициите и спецификата на строителното инженерство и архитектурното обучение в България.

В съответствие с Постановление на МС N162/23.07.2002г. и квалификационната характеристика, формирането на Учебното съдържание е базирано на следните изисквания в обучението на студентите:

  • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”;

  • овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, които да позволят реализация на випускниците в широк кръг от дейности в областта на строителството;

  • усвояване на основите на научноизследователската, научно-приложната и художествено-творческата дейност;

  • осигуряване на условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получените знания и придобити умения;

  • развитие на способности във випускниците за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.;

  • продължаване на обучението в по-горни образователни степени.

Обучението ще се извършва само в редовна форма и неговата продължителност е 4 години (10 семестъра с продължителност всеки по 15 седмици ).

 

Основен принцип и характерна черта на разработения учебен план е създаването на цялостно замислена и вътрешно координирана дидактически последователност от учебни дисциплини и практически упражнения, които постепенно да въведат обучаемия в архитектурното творчество и проектиране.

Учебният план е организиран така, че да започва с въвеждащи в областта знания: рисуване и моделиране, понятия за архитектурни конструкции и композиция, теоретична механика, строителна физика, строителни материали и др.

Обучението в областта на композицията започва от принципите на абстрактната композиция и преминава в спецификата на композицията в архитектурна среда и архитектурни задачи, последвани от първият проект за малка сграда и нейните градоустройствени проблеми. Този учебен план дава възможност за взаимно обвързване на различни последователни проекти.

 

В учебния план има 8 учебни практики и 4 архитектурни проектирания. За архитектурните проектирания, специализираните архитектурни лекции предшестват с един семестър проектирането по същата тема. С цел наученият материал да се приложи в проектирането. Към часовете за архитектурни проектирания са заложени часове за работа с водещия преподавател (лектора). Две от учебните практики са предвидени за стаж по специалността (по 80 часа), като в шести семестър приключва със „зачита се”, а в осми семестър с текуща оценка.

Общата аудиторна заетост на студентите за 4-годишен курс на обучение е 2985 часа, а извънаудиторната заетост е 3910 часа.

Учебните дисциплини са класифицирани съгласно изискванията на ЗВО – задължителни (2895 часа), избираеми (60 часа)и факултативни (30 часа). От тях 37 дисциплини завършват със семестриални изпити, а 26 – с текущи оценки. Във всяка група от предложените избираеми и факултативни дисциплини студентите са длъжни да изберат по една от предложените им дисциплини.

На студентите се осигуряват задължителни занимания по физическа подготовка и спорт в общ обем от 240. часа, разпределени от I до VIII семестър (по 30 часа на семестър). Занятията по физическа подготовка и спорт всеки семестър приключват със заверка в студентската книжка от преподавател (треньор), а в VIII семестър – със „зачита се”.

След задължителните часове по чужд език на студентите се осигурява възможност за допълнително изучаване на съответния език чрез курсове за квалификация.

В учебния план е предвидено разработване и защита на 16 бр. курсови проекти, а в 16 учебни дисциплини се разработват и защитават курсови задачи. Оценките на курсовите проекти се вписват в издаваните академични справки и в приложенията на дипломите. Корекции и защити на курсовите проекти и задачи, определени в учебния план, се извършват от преподавателите извън аудиторната им заетост под формата на консултации, а отчитането им се извършва съгласно Нормативи за годишната учебна заетост на академичния състав.

 

За всяка учебна дисциплина в учебния план са определени кредитни точки по ЕСТS, което дава възможност за мобилност на студентите в български и чуждестранни университети. Общият брой кредитни точки за целия курс на обучение от осем семестъра е 240 кредита, като от тях 10 кредита са за дипломна работа. Определеният брой по всяка учебна дисциплина кредитни точки се вписва в издаваните академични справки на студентите след успешно полагане на съответния семестриален изпит (текуща оценка) или оценка на курсов проект.

При разработване на учебния план е извършено сравнение с учебните планове по същата специалност на други висши училища у нас и в чужбина.

Вижте учебен план от: 2011

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Въведение в архитектурното проектирене (ВАП)30 - 0 - 0писмен изпит 2
2История на изкуството45 - 0 - 0писмен изпит 3
3Моделиране и макетиране І0 - 30 - 0текуща оценка 2
4Основи на абстракната композиция15 - 45 - 0текуща оценка 1 курсова задача5
5Основи на архитектурната композиция15 - 0 - 0текуща оценка 2
6Рисуване І0 - 45 - 0текуща оценка 3
7Сградостроителство I част30 - 0 - 0писмен изпит 2
8Линейна алгебра и аналитична геометрия30 - 30 - 0писмен изпит 4
9Математически анализ - I част30 - 30 - 0писмен изпит 4
10Чужд език0 - 60 - 0 3
Подготвителен курс по математика15 работа с преподавател 0
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 43530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
12Моделиране и макетиране ІІ0 - 30 - 0текуща оценка 2
5Основи на архитектурната композиция0 - 45 - 0оценка на проект 1 курсов проект3
13Рисуване ІІ0 - 45 - 0текуща оценка 2
7Сградостроителство І част0 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
14Сградостроителство ІІ част30 - 0 - 0писмен изпит 2
15Геодезия45 - 30 - 0писмен изпит 4
16Дескриптивна геометрия30 - 45 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
17Математически анализ - ІІ част15 - 30 - 0писмен изпит 3
18Теоретична механика30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
10Чужд език0 - 30 - 0текуща оценка 1
УП-01: Геодезия0 - 0 - 15текуща оценка 1 курсова задача1
УП-02: Рисуване ІІ0 - 0 - 30текуща оценка 1
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 46530

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
192D компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
20Архитектурни конструкции I част30 - 0 - 0писмен изпит 3
21Жилищни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 3
22История на архитектурата на древността и античността30 - 0 - 0писмен изпит 2
23Обществени сгради30 - 0 - 0писмен изпит 3
24Сградостроителство ІІ0 - 60 - 0курсова задача 1 курсова задача4
25Инженерна геология15 - 0 - 0текуща оценка 1
26Пътно строителство30 - 0 - 0писмен изпит 2
27Строителна физика15 - 15 - 0писмен изпит 2
28Строителни материали45 - 15 - 0писмен изпит 4
29Съпротивление на материалите15 - 0 - 0 1
УП-03: Сградостроителство ІІ0 - 0 - 30текуща оценка 1
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 37530
 Четвърти семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
30АП І - Жилищни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект6
31Архитектурни конструкции I част0 - 30 - 0оценка на проект 1 курсов проект2
32Архитектурни конструкции II част30 - 0 - 0писмен изпит 2
33Архитектурно компютърно проектиране15 - 30 - 0текуща оценка 1 курсова задача5
34История на средновековната архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
35Строителна механика І част45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
29Съпротивление на материалите30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача6
36Избираема дисциплина - група 115 - 15 - 0текуща оценка 1
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 34530

Трети курс

 Пети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
37АП ІІ - Обществени сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект4
33Архитектурни конструкции II част0 - 45 - 0текуща оценка 1 курсов проект3
38История на архитектурата - XV - XVIII век30 - 0 - 0писмен изпит 2
39Териториално, селищно устройство и градоустройство45 - 0 - 0писмен изпит 2.5
40Земна механика и фундиране60 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
41Сградни инсталации30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача2
42Стоманени конструкции30 - 15 - 0 3
43Стоманобетон45 - 15 - 0 3
44Строителна механика ІI част45 - 30 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
УП-04: История на архитектурата - XV - XVIII век0 - 0 - 20 0
11Физическ подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 48029.5
 Шести семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
45АП ІІІ -Териториално, селищно устройство и градоустр.0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
46История на балканската архитектура30 - 0 - 0писмен изпит 2
47Ландшафтна архитектура и озеленяване15 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
48Промишлени и аграрни сгради30 - 0 - 0писмен изпит 2
49Антисеизмично осигуряване на сградите0 - 15 - 0текуща оценка 1
50Дървени и пластмасови конструкции15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект2
42Стоманени конструкции30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
43Стоманобетон15 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект2
51Стоманобетонни конструкции30 - 15 - 0 2
52Технология на стротелните процеси45 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
УП-05: История на балканската архитектура0 - 0 - 30текуща оценка 1
УП-06: Градоустройство0 - 0 - 20текуща оценка 1
53УП-07: Професионален опит0 - 0 - 80зачита се 1
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 37530

Четвърти курс

 Седми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
54АП ІV - Промишлени и аграрни сгради0 - 60 - 0оценка на проект 1 курсов проект5
55Интериор и дизайн30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
56Икономика на строителството30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
57Мостове30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
58Организация на строителството30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
51Стоманобетонни конструкции15 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект3
59Строително законодателство30 - 0 - 0текуща оценка 2
60Технология на довършителните работи15 - 15 - 0текуща оценка 2
61Факултативна дисциплина15 - 15 - 0текуща оценка 1
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавател 0
Общо часове аудиторна заетост: 40530
 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
62Обследване и изпитване на строителни конструкции0 - 30 - 0текуща оценка 3
63Строителен мениджмънт30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
64Избираема дисциплина - група 215 - 15 - 0текуща оценка 1
65УП-08: Предпроектни проучвания0 - 0 - 80текуща оценка 11
11Физическа подготовка и спорт30 работа с преподавателзачита се 1
66Дипломна работа15 работа с преподавателоценка на проект 1 KП10
Общо часове аудиторна заетост: 10530

Избираеми дисциплини

Четвърти курс

 Осми семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-01 Кофражни системи и скелета30 - 0 - 0писмен изпит 1
И-02 Зидани конструкции30 - 0 - 0писмен изпит 1
И-03 Комбинирани конструкции30 - 0 - 0писмен изпит 1

 

496 0.773

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...