en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Образователна и научна степен "Доктор"

ВСУ “Л. Каравелов” провежда обучение на докторанти по групи специалности 02.15.00 “Строителство” от научната област 02.00.00 Технически науки. Обучението се провежда в редовна и задочна докторантура за брой места, отпуснати от МОН или чрез докторантура на самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” в направление 02.15.00 “Строителство”. Конкурсите за докторанти се обявяват в един ежедневник (обикновено във в. Новинар), където се посочват научните специалности, брой места и срокът за подаване на документи. За участие в конкурса в деловодството на ВСУ “Л. Каравелов” се подава заявление до Ректора, придружено с автобиография и диплома с приложението или нотариално заверено копие от нея. След доклад от комисията за допускане до конкурс се уведомяват писмено кандидатите за решението на Комисията. При допускане до конкурса на кандидатите се изпраща конспект по специалността не по късно от 60 дни преди датата на изпита. Изпитът се счита за положен, ако кандидатът е получил успех от писмения изпит по специалността минимум мн. добър (4,50) и среден успех от писмения и устния изпит по специалността – минимум мн. добър (5,00). Следва полагане на изпит по чужд език, чиято минимална оценка е добър (4,00).

По доклад на ръководителя на катедрата, където ще се извърши обучението, Факултетният съвет провежда избор и зачисляване на докторанта, определя срока на обучение и научния ръководител на докторанта.

 

14 0.007